BUN § 26

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47984

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-03-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-24

BUN § 26
Särskilt delegationsbeslut om tillsyn

Dnr BUN 2010/54:60

I tillsynsärenden infordrar Skolverket och Skolinspektionen yttranden från berörd kommun. Enligt tidigare praxis har dessa yttranden avgivits av skoldirektören.

Skolverket och Skolinspektionen ställer numera följande krav på denna typ av yttranden:
”Yttranden från kommun/stadsdelsnämnd godtas om det kommer från berörd nämnd, utskott inom denna eller från tjänsteman uttryckligen på nämndens vägnar.”

Förslag till beslut:
att yttranden till Skolinspektionen, Skolverket samt Diskrimineringsombudsmannen delegeras till förvaltningschefen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut