BUN § 28

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47982

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-03-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-24

BUN § 28
Ansökan från Stiftelsen Karlavagnens Waldorfförskola om extra ekonomiskt stöd.

Dnr BUN 2010/46:04

Ansökan från Stiftelsen Karlavagnens Waldorfförskolas har inkommit i och med den nya lagen om offentliga bidrag på lika villkor.

Arbetsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ekonomiska jämförelsetal från år 2009 och 2010 för Stiftelsen Karlavagnens Waldorfförskola i och med lagen om lika villkor.

Jämförelsetalen för år 2009 och 2010 visar att bidrag hade utbetalats med ca 4,7 mkr enligt 2009 års modell för beräkning och att bidrag utbetalas med ca 5,1 mkr enligt 2010 års nya bidragsmodell. I 2009 års beräkning ingår inte löneuppräkning samt eventuellt sparbeting som hade påverkat bidraget om det fortfarande gällt under 2010.

Barn- och utbildningsnämndens beslut