BUN § 29

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47981

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-03-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-24

BUN § 29
Motionsyttrande: Gotlands kommun bör satsa på lärardriven forskning

Dnr BUN 2010/10:63

En motion från Janica Sörenstedt (s) har inkommit angående att Gotland kommun bör satsa på lärardriven forskning. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till svar på motionen.

Yrkande:
Eric Martell yrkade att nämnden ska stryka sista meningen och istället skriva att man återkommer till frågan inför budget 2011.

Ordförande föreslog att nämnden skulle följa arbetsutskottets förslag om att godkänna svaret.

Barn- och utbildningsnämndens beslut