BUN § 35

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47975

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-03-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-02-24

BUN § 35
Interkommunal ersättning

BUN 2010/45
Med hänvisning till Skollagen 2 kap § 12a ska en kommun i sin förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg ta emot ett barn från en annan kommun om det finns särskilda och skäl med hänsyn till barnets förhållanden. En kommun får även i andra fall ta emot ett barn från en annan kommun.
En kommun skall även, i enlighet med Skollagen 4 kap § 8, i sin grundskola ta emot en elev för vars grundskoleutbildning kommunen inte är skyldig att stå för, om eleven med hänsyn till sina personaliga förhållanden har särskilda skäl att få gå den kommunens grundskola. En kommun får även i andra fall ta emot en elev i sin grundskola från annan kommun.
I skollagen regleras också hur ersättningen mellan kommunerna skall hanteras.

Barn- och utbildningsnämndens beslut