Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07.00-17.00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Att välja eller byta abonnemang för företag och flerfamiljshus

Det finns tre olika huvudalternativ för företag och flerfamiljshus att välja på:  

  1. Hämtning av rest- och matavfall – hämtning av rest- och matavfall i separata avfallskärl
  2. Fastighetskompostering - hämtning av restavfall
  3. Blandat rest- matavfall - hämtning av blandat avfall (ingen utsortering av matavfall)

Ju bättre du sorterar desto billigare blir det. Läs mer om de olika alternativen nedan.

Abonnemang 1, hämtning av rest- och matavfall

Du som väljer källsorteringsalternativ nr 1 får hämtning i två fraktioner med:

  • brunt ventilerade kärl för matavfall på 140 liter. Kärl på 190 liter har utgått och kan inte väljas för nya abonnemang. 
  • gråsvart kärl för restavfall, välj 140 liter, 190 liter, 370 liter eller 660 liter.

Du får plastkorgar (en eller flera efter behov) och särskilda matavfallspåsar för att sortera matavfall (det går åt ca fyra påsar per lägenhetshushåll och vecka). För verksamheter finns även större boxar på 25 liter plus påsar.

Matavfallspåsar kan hämtas på en återvinningscentral eller i receptionen på Visborg, Visborgsallén 19 i Visby.

Abonnemang 2, kompostering

Du som väljer abonnemang nr 2, med egen kompostering på fastigheten, får ett eller flera grå avfallskärl för restavfallet. Du skaffar själv en lämplig kompostbehållare för kompostering på fastigheten.

En anmälan ska göras till miljö- och byggnämnden gällande hemkompostering.

 

Abonnemang 3, blandat rest- och matavfall

Om du väljer abonnemang nr 3, blandat mat- och restavfall, får du ett eller flera gröna avfallskärl på 190 liter, 360 liter eller 660 liter.

 

Ansluta eller ändra abonnemang

För att ansluta din fastighet till kommunal renhållning eller om du vill ändra ett befintligt abonnemang gör du det via blankett. Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren ska stå som abonnemangstecknare och är betalningsansvarig mot Region Gotland.

Om kärl och hämtning

Avfallskärl ingår i det abonnemang som ni valt och ägs av Region Gotland. De ska placeras väl synligt på anvisad hämtplats på fastigheten eller i ett soprum. Gångvägen från bilen uppställningsplats till hämtplats för kärlen ska av arbetsmiljöskäl vara så kort som möjligt. Avgift för nyckelhantering tillkommer för låst avfallsutrymme, dörr eller grind och debiteras enligt gällande taxa.   

Hämtningsintervallet är som standard var fjortonde dag men tätare intervall erbjuds. 

Vi väger ditt avfall

Avfall som lämnas i avfallskärlen vägs direkt av sopbilen och du betalar en behandlingsavgift efter lämnad vikt. På fakturan kan du läsa hur mycket vikt som lämnats vid de olika hämtningstillfällena.

Det här består avfallsavgiften av

Abonnemang för hämtning av hushållsavfall betalas i tre delar enligt den miljöstyrande taxan. Avfallsavgiftens tre delar:

  1. Grundavgift - som finansierar information, administration, anläggande och drift av återvinningscentraler, transport och behandling av farligt avfall samt kundtjänst.
  2. Hämtningsavgift - som finansierar hämtning av hushållsavfall inklusive kärl, matavfallsbehållare- och påsar.
  3. Viktbaserad behandlingsavgift - som finansierar behandlingen av de insamlade avfallet

Med den miljöstyrande taxan är hämtningsavgiften för att lämna blandat rest- och matavfall högre än vid utsortering av matavfall. Behandlingsavgiften för blandat rest- och matavfall är också högre än för matavfall och restavfall. 

Sortering av tidningar och förpackningar samt grovavfall

Grovavfall (skrymmande hushållsavfall) och elavfall som normalt uppstår i hushåll lämnas på en återvinningscentral. För hantering av tidningar och förpackningar ansvarar FTI - Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Verksamhetsavfall 

Verksamhetsavfall ingår inte i det kommunala renhållningsansvaret och kan lämnas till privata avfallsentreprenörer. Vissa avfallsfraktioner mottas även på Region Gotlands återvinningscentraler mot avgift.