Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07:00-17:00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Att välja eller byta abonnemang för företag och flerfamiljshus

Det finns tre olika huvudalternativ för företag och flerfamiljshus att välja på:  

  1. Hämtning av matavfall och brännbart – hämtning av matavfall och brännbart avfall i separata avfallskärl
  2. Fastighetskompostering - hämtning av brännbart avfall
  3. Blandat avfall - hämtning av blandat avfall (ingen sortering av matavfall)

Ju bättre du sorterar desto billigare blir det. Läs mer om de olika alternativen nedan.

Abonnemang 1, hämtning av matavfall och brännbart

Du som väljer källsorteringsalternativ nr 1 får hämtning i två fraktioner med:

  • bruna, ventilerade kärl på 140 eller 190 liter för matavfall
  • gråa kärl för brännbart avfall, välj 140 liter, 190 liter, 360 liter eller 660 liter.

Du får plastkorgar (en eller flera efter behov) och särskilda matavfallspåsar för att sortera matavfall (det går åt ca fyra påsar per lägenhetshushåll och vecka). För verksamheter finns även större boxar på 25 liter plus påsar.

När matavfallspåsarna tar slut kan du hämta fler på Region Gotland, Skarphällsgatan 16. Enstaka rullar kan hämtas på en återvinningscentral eller i receptionen på Visborg, Visborgsallén 19 i Visby.

Fast avgift per år är från 1 816 kr inklusive moms. Tillkommer gör 2,24 kr per kilo för behandling av avfallet. I standardabonnemanget ingår hämtning varannan vecka (pris 2017).

Abonnemang 2, fastighetskompostering

Du som väljer abonnemang nr 2, med egen kompostering på fastigheten, får ett eller flera grå avfallskärl för det brännbara avfallet. Du skaffar själv en lämplig kompostbehållare för kompostering på fastigheten.

En anmälan ska göras till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Fast avgift per år är från 1 816 kr inklusive moms. Tillkommer gör 2,24 kr per kilo för behandling av det brännbara avfallet. I standardabonnemanget ingår hämtning varannan vecka (pris 2017).

Abonnemang 3, blandat avfall

Om du väljer abonnemang nr 3, blandat avfall, får du ett eller flera gröna avfallskärl på 190 liter, 360 liter eller 660 liter.

Fast avgift per år är från 3 526 kr inklusive moms. Tillkommer gör 3,00 kr per kilo för behandling av avfallet. I standardabonnemanget ingår hämtning varannan vecka (pris 2017).

När du bestämt dig

Om det inte finns något abonnemang sedan tidigare (nya fastigheter) eller om du vill ändra ett abonnemang, använder du vår blankett. Det är fastighetsägaren som ska stå för abonnemang och som är betalningsansvarig.

Om kärl och hämtning

Avfallskärlen ingår i abonnemanget. De ska placeras väl synligt vid vägen där sopbilen stannar eller i ett soprum. Gångvägen från bilen stannställe till uppställningsplatsen för kärlen ska av arbetsmiljöskäl vara så kort som möjligt. Avgift för låst dörr eller grind till soputrymme eller uppställningsplats är 280 kronor per år.   

Hämtningsintervallet är var fjortonde dag eller tätare. 

Vi väger ditt avfall

Avfall som lämnas i avfallskärlen vägs direkt av sopbilen och du betalar en behandlingsavgift efter vikten, se fakturan.

Det här består avfallsavgiften av

Abonnemang för hämtning av hushållsavfall betalas i tre delar enligt den miljöstyrande taxan. Avfallsavgiftens tre delar:

  1. Grundavgift - En fast avgift på 911 kr inklusive moms per hämtställe (2017) ska täcka kostnader för bl.a. kundtjänst, information och återvinningscentraler. Grundavgift för flerfamiljshus är 638 kr per lägenhet (2017).
  2. Hämtningsavgift - En fast avgift som ska täcka kostnader för avfallskärl och regelbunden hämtning av avfall vid fastighet.
  3. Behandlingsavgift - Betalas per kilo hämtat avfall. Avgiften ska täcka kostnader för att ta hand om avfallet sedan de hämtats.

Med den miljöstyrande taxan är hämtningsavgiften för att lämna blandat avfall högre än vid källsortering av matavfall. Behandlingsavgiften för blandat avfall är dessutom högre än för matavfall ocn brännbart avfall.

Sortering av tidningar och förpackningar samt grovavfall

Grovsopor (skrymmande hushållsavfall) och elavfall som normalt uppstår i hushåll lämnas på en återvinningscentral. För hantering av tidningar och förpackningar ansvarar FTI - Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Verksamhetsavfall 

Farligt avfall och verksamhetsavfall lämnas till en avfallsentreprenör, se Gula Sidorna.