BUN § 11Orionskolan

Utskrivet från: http://www.gotland.se/47564

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-02-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2010-01-27

BUN § 11
Orionskolan

Dnr BUN 2010/11:04

Bakgrund:

Tidigare har enskild verksamhet fått ersättning från kommunen för faktisk lokalkostnad. I och med lagen om offentliga bidrag på lika villkor baseras nu ersättningen på kommunens lokalers snittkostnad. Förutom hyresbidraget får den enskilda verksamhet en administrations- och momskompensation på 3 respektive 6 %. Orionskolan har ansökt om att få hyresbidrag baserat på faktiska hyreskostnader, istället för hyresbidrag baserat på elevantal, då det i och med ”lagen om offentliga bidrag på lika villkor” är lägre än innan lagen trädde ikraft. Förvaltningen har på uppdrag av arbetsutskottet tagit fram ekonomiska jämförelsetal från år 2009 och 2010 för Orionskolan och Tofflans föräldrakooperativ. Elisabeth Österdahl redogjorde för informationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut