BUN § 105

Utskrivet från: http://www.gotland.se/46880

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-01-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-12-09

BUN § 105
Internbudget 2010

Dnr BUN 2009/205:04

Besparingar i 2010 års internbudget har föranletts av utebliven kompensation för ”Lika villkor” samt generella besparingskrav. Besparingskravet uppgår till 24 miljoner kronor.

På BUN Au 2009-11-26 beslutade nämnden att anpassningar i 2010 års driftbudget ska ske utifrån det så kallade ”alternativa förslaget” (se Au-kallelse) vilket motsvarar ca 14,3 mkr. Det ”alternativa förslaget” innebär bla annat att ett generellt sparbeting lagts ut till följd av fördyring med anledning av ”Offentliga bidrag på lika villkor ” samt att medel för personalförstärkningar i skola och fritidshem reduceras med  0,85 mkr.

Det alternativa förslaget innebär även:
-ej lagstadgad verksamhet reduceras med 0,825 mkr
-ett beting på 4,4 mkr för minskade lokalkostnader
-ökat arbetsmått i fritidshem
-ett generellt sparbeting på 0,6 % (6,0 mkr)

Vid presidiemötet 2009-12-01 togs det fram två olika förslag till driftbudget. Man beslöt där att förslag 1 skulle representera presidiets förslag. Till Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-09 fick förvaltningen i uppdrag att konsekvensbeskriva de två förslagen.

Förslag 1
Lena Celions (m) förslag innebär att:
·I den händelse kommunen får momskompensation, begär BUN motsvarande belopp i ramförstärkning.
·Justera praktikcentralverksamhet med +0,3 mkr, (dvs. –0,4 mkr) vilket justerar ”Ej lagstadgad verksamhet” till 0,6  tkr. Generellt sparbeting på 6,5 mkr utöver de riktade besparingarna.

Med komplettering till nämndsammanträdet 2009-12-09
·Ökat arbetsmått från 13 elever per fritidspedagog till 15 elever, i fritidsverksamhet på skolor som har mer än 150   elever.
·Omorganisation så att samtliga F-9 skolor utanför Visby bildar ett rektorsområde
·Lokaler som kan sättas i strategisk vakans, 4,4 miljoner
·Stavgard behåller anslaget på 0,45 mkr under 2010.


Förslag 2
Eric Martells (s) förslag innebär att:
·Begära av KS att BUN medges överskrida budget med 11,4 miljoner till följd av ”Offentliga bidrag på lika villkor”  samt begära tilläggsanslag med anledning av ökad momskompensation.
·Resterande sparbehov på ca 9,2 miljoner fördelas på fastigheter med 4,4 miljoner samt generellt sparbeting på ca  0,5 %, dvs 4,8 miljoner, med undantag för  stab och all kulturverksamhet.


Peter Molin framförde den centrala samverkansgruppens synpunkter på förslag till internbudget.


Lena Celion yrkade att nämnden skulle följa presidiets förslag med justeringen att betinget för ej lagstadgad verksamhet minskas till 0,6 mkr samt att det generella betinget fastställs till 6,5 mkr, dvs 0,7 %.

Eric Martell yrkade att nämnden skulle följa förslag 2 (Eric Martells förslag).

Sedan votering begärts enades BUN om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells yrkande röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat stödja Lena Celions yrkande.

Vid omröstning röstade 7 ledamöter Ja, medan 6 röstade Nej. Lena Celion, Anders Larsson, Jan Ekedahl, Eva Lindström, Stefan Wramner, Inger Rosén och Kjell Genitz röstade Ja. Eric Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Hanna Westerén, Aino Friberg Hansson och Brittis Benzler röstade Nej.

Lena Celion yrkade vidare att högstadieskolor utanför Visby ska organiseras som F-9 skolor inom ett rektorsområde inför läsåret 10/11 i syfte att reducera behovet av regionalt stöd, samt att se på möjligheter till alternativa undervisningsmetoder med ny teknik.

Eric Martell yrkade vidare att regionalt stöd ska vara knutet till skolupptagningsområde.

Sedan votering begärts enades Barn- och utbildningsnämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells yrkande röstar Nej. Vinner Ja har Barn- och utbildningsnämnden beslutat stödja Lena Celions yrkande.

Vid omröstning röstade 7 ledamöter Ja, medan 6  röstade Nej. Lena Celion, Anders Larsson, Jan Ekedahl, Eva Lindström, Stefan Wramner, Inger Rosén och Kjell Genitz röstade Ja. Eric Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Hanna Westerén, Aino Friberg Hansson och Brittis Benzler röstade Nej.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Barn och utbildningsnämnden beslutade även att

-  Fördelning av statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem skall ske i enlighet med BUNs förslag

- Regionalt stöd omfattar skolor utanför Visby tätort enligt gällande kriterier för små skolenheter.

- I den händelse kommunen får momskompensation, begär Barn- och utbildningsnämnden motsvarande belopp i ramförstärkning.

- Uppdra åt förvaltningen att se över syoverksamheten inom grundskolan och återkomma till Barn- och utbildningsnämnden med förslag till förändring.

- Uppdra åt förvaltningen att återkomma till Barn- och utbildningsnämnden med rapport om hur sparbetingen verkställs samt konsekvenser av dessa.

- Uppdra åt förvaltningen att till nästa års internbudget ta fram förslag till framtida överenskommelse med Stavgard och kostnader för Barn- och utbildningsnämnden på sikt. Under 2010 behåller Stavgard hela anslaget på 0, 45 mkr förutom det generella sparbetinget.