BUN § 110

Utskrivet från: http://www.gotland.se/46875

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2010-01-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-12-09

BUN § 110
Remiss: Särskilda program och behörighet till yrkesprogram

Dnr BUN 2009/192:64

Regeringen har i propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199) lämnat förslag till riksdagen om en framtida struktur för gymnasieskolans studievägar samt behörighetskrav till gymnasieskolans högskoleförberedande program m.m. I propositionen aviserade regeringen att den avsåg att återkomma när de gäller behörighetskrav till gymnasiets yrkesprogram och individuella program och motsvarande.

Dessa frågor behandlas i departementspromemorian Särskilda program och behörighet till yrkesprogram
(dnr U 2009/5552/G) där Gotlands kommun är en av remissinstanserna.

Gymnasiechef Alf Nilsson skriver i sitt förslag till remissvar:
Gotlands kommun har inget att erinra mot de behörighetskrav för yrkesprogram som föreslås. Gotlands kommun ställer sig också bakom att man i gymnasieskolan inför de särskilda programmen preparandutbildning, programinriktat individuellt val yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion, men konstaterar samtidigt att det är i stort så kommunen organiserar sin verksamhet idag.

Eric Martell yrkade att remissvaret ska utformas utifrån att preparandutbildningen endast ska erbjudas som en del av gymnasieskolan och därmed klart avvisa gymnasieutredarens förslag att elev antas om rektor i grundskolans utredning visar att denne klarar målet för en preparandutbildning inom ett år.

Lena Celion yrkade att man ska komplettera remissvaret med finansieringsprincip samt tydliggöra att det krävs ytterligare ekonomiska förstärkningar om promemorians syfte ska verkställas.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att