BUN § 98

Utskrivet från: http://www.gotland.se/46100

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-12-03
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-11-26

BUN § 98
Överföring av resurser från Barn- och utbildningsnämnden i samband med bildande av ”En samlad utbildningsorganisation för ungdomar och vuxna”

Dnr BUN 2007/152:65

Ekonomichef Elisabeth Österdahl hade till BUN Au presenterat underlag för överföring av resurser från BUN till ”En samlad utbildningsorganisation för ungdomar och vuxna”. Till grund för fastställande av anslag att överföra ligger den Rådgivningsrapport som framtagits av Öhrlings PriceWaterHouse Coopers i april 2009. Rapporten har under hösten uppdaterats med bl a aktuella elevantal, programpeng 2010, lönerevision 2009, ”Lika villkor” och överföring av resurser till Serviceförvaltningen.
Sammantaget innebar förslaget att 280 426 tkr i anslag skall överföras avseende gymnasie- och vuxenutbildning från Barn- och utbildningsnämnden till den nya nämnden. Överföringen motsvarar 23,5 procent.

Ekonomichefen redovisade ett reviderat förslag där 280 426 tkr överförs till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Överföringen motsvarar 23,5 procent.

Barn- och utbildningsnämndens beslut