BN § 128 VISBY SNÄCKGÄRDET 1:28 – Ifrågasatt olovlig åtgärd på fastigheten

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45932
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-06-17

BN § 128
VISBY SNÄCKGÄRDET 1:28 – Ifrågasatt olovlig åtgärd på fastigheten 8 campingstugor – föreläggande med vite att ta bort

Dnr 95132

BESLUT

  1. I egenskap av ägare till budget/campingstugor (numrerade 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 och 220) placerade på fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28, föreläggs XX org.nr. XX, att senast den 15 juli 2009 upphöra med uthyrning av stugorna numrerade enligt ovan, se bif orienteringskarta.
  2. Ägaren ska tydligt redovisa att uthyrningen har upphört genom att plombera stugorna alternativt koppla bort vatten, avlopp och elförsörjning till samtliga 8 stugor.
  3. Underlåter XX, org.nr. XX, att upphöra med uthyrningen och tydligt redovisa detta, förpliktas ägaren att utge ett löpande vite om etthundratjugoåttatusen (128 000) kr per påbörjad kalendermånad räknat från den 15 juli 2009 till dess rättelse sker.
  4. Byggnadsnämnden befullmäktigar förvaltningschefen Carin Johanson, Gotlands kommun, med rätt att vidaredelegera, att ansöka om utdömande av det förelagda vitet enligt ovan och i övrigt verkställa byggnadsnämndens beslut.
  5. Beslutet skall enligt 10 kapitlet 22 § plan- och bygglagen sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken.
BEDÖMNING

Vid besiktning den 17 juni 2009 konstaterar stadsarkitektkontoret att rättelse inte skett.

Vid nämnda förhållande finner stadsarkitektkontoret att synnerliga skäl finns att förelägga ägaren om vite. Detta eftersom de olovliga nyttjandet av budget/campingstugor på fastigheten Visby, Snäckgärdet 1:28 fortsätter.

Besiktning kommer att ske den 15 juli 2009. Har rättelse inte skett kommer byggnadsnämnden att hos Länsrätten ansöka om utdömande av löpande vite enligt byggnadsnämndens beslut.

ÄRENDEBESKRIVNING

Enligt byggnadsnämndens beslut Au§ 121 den 25 mars 2009 har lov endast lämnats för anordnande av upplag för budget/campingstugorna. I beslutet villkoras att budget/camping-stugorna inte får nyttjas/uthyras.

Byggnadsnämnden har skyldighet att besluta om påföljdsavgifter .

Som framgår av informationsskrivelse till XX, den 27 maj 2009, kan man via XX boka dessa 8 budget/campingstugor för boende.

Föreslaget vitesbelopp baseras på ett medeltal av hyresintäkter för ägaren till budget/campingstugorna. Vidare antas att beläggning är 75% av max kapacitet under perioden vecka 26 – 38 2009. Angivna hyresbelopp baseras på lägsta veckohyra (budgetstugor), uppgifter är hämtade på XX 2009-06-08. Alla hyror är inklusive moms.

Vecka pris/stuga, 7 nätter (kr) Totalt under perioden, intäkt för 8 st stugor/vecka (kr)

26 4865 38920

27-28 6465 103440

29 6265 50120

30 6465 51720

31 6865 54920

32-33 6265 100240

34-35 4165 66640

36-38 3465 83160

Summa: 549160 (reduceras med 25%) » 412 000 kr

Beräknad total intäkt för uthyrning av 8 st budget/campingstugor, med 75% beläggning, på fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 under perioden v26-38, 2009 blir således 412 000 kr. Med ovan beräknade intäkter för 8 st budget/campingstugor föreslås ett löpande vite om (avrundat till närmaste tusen kr) 32 000 sek/vecka = 128 000 sek/mån så länge de olovligt nyttjade budget/campingstugorna finns tillgängliga för uthyrning.

I lagkommentar av Didon , Nordstedts Juridik anges: ”När det gäller vitesbeloppets storlek, föreskrivs som en allmän princip att det skall fastställas till ett belopp som kan antas förmå adressaten att följa föreläggandet. Hänsyn bör därvid tas till adressatens ekonomiska förhållanden, värdet av det som föreläggandet avser, samhällsintresset av att föreläggandet följs och övriga omständigheter som kan vara av betydelse, t.ex. om adressaten underlåtit att uppfylla ett tidigare meddelat föreläggande. I förarbetena till lagen om viten ( prop. 1984/85:96 s. 49) framhålls att det särskilt beträffande förelägganden som riktas till fastighetsägare eller ägare av annan egendom, faller sig naturligt att bestämma vitet så att beloppet inte understiger kostnaden för den förelagda åtgärden eller den vinst eller den besparing som en adressat normalt kan göra genom att inte uppfylla föreläggandet.”

Med hänvisning till ovan lagkommentar anser stadsarkitektkontoret att det föreslagna vitesbeloppet är skäligt.

LAGSTÖD

10 kap. 15 och 18 §§ plan- och bygglagen, 2 och 4 §§ lagen (1985:206) om viten

UPPLYSNING

Hur man överklagar
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligt till länsstyrelsen i Gotlands län. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.I skrivelsen anges:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen. Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Register