BN § 131 VISBY SNÄCKGÄRDET 1:28 – Ifrågasatt olovlig åtgärd på fastigheten

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45929
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-06-17

BN § 131
VISBY SNÄCKGÄRDET 1:28 – Ifrågasatt olovlig åtgärd på fastigheten 5 villavagnar – föreläggande med vite att ta bort

Dnr 95101

BESLUT

  1. I egenskap av ägare till villavagnar numrerade 46,47,48,49 och 50 placerade på fastigheten Visby, Snäckgärdet 1:28 föreläggs, XX, org.nr. XX, att senast den 15 juli 2009 ta bort villavagnarna från fastigheten, se bif orienteringskarta.
  2. Underlåtes detta förpliktigas XX, org.nr. XX att utge ett löpande vite om etthundratjugotusen (120 000) kronor per påbörjad kalendermånad räknat från den 15 juli 2009 till dess rättelse sker.
  3. Byggnadsnämnden befullmäktigar förvaltningschefen Carin Johanson, Gotlands kommun, med rätt att vidaredelegera, att ansöka hos Länsrätten om utdömande av det före lagda vitet enligt ovan och i övrigt verkställa byggnadsnämndens beslut.
  4. Beslutet skall enligt 10 kapitlet 22 § plan- och bygglagen sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsboken

BEDÖMNING

Stadsarkitektkontoret

Vid besiktning den 17 juni 2009 konstaterar stadsarkitektkontoret att rättelse inte skett.

Beräkning av föreslaget vitesbelopp baseras på ett medeltal av hyresintäkter för ägaren till vagnarna. Vidare antas att beläggning är 75% av max kapacitet under perioden vecka 26 – 38 2009. Angivna hyresbelopp baseras på lägsta veckohyra (kategori 1 hillside), uppgifter är hämtade på XX 2009-06-08. Alla hyror är inklusive moms.

Vecka pris/vagn, 7 nätter (kr) Totalt under perioden, intäkt för 5 st vagnar/vecka (kr)

26 6265 31325

27-29 10565 158475

30-33 9765 195300

34 6165 30825

35 5565 27825

36 5065 25325

37-38 4865 48650

Summa: 516725 (reduceras med 25%) » 387000 kr

Beräknad total intäkt för uthyrning av 5 st villavagnar, med 75% beläggning, på fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 under perioden v26-38, 2009 blir således 387 000 sek. Med ovan beräknade intäkter för 5 st villavagnar föreslås ett löpande vite om (avrundat till närmaste tusen kr) 30 000 kr/vecka = 120 000 kr/mån så länge de olovligt uppställda villavagnarna nr 46-50 på fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 står kvar för uthyrning.

I lagkommentar av Didón, Nordstedts juridik, anges: ”När det gäller vitesbeloppets storlek, föreskrivs som en allmän princip att det skall fastställas till ett belopp som kan antas förmå adressaten att följa föreläggandet. Hänsyn bör därvid tas till adressatens ekonomiska förhållanden, värdet av det som föreläggandet avser, samhällsintresset av att föreläggandet följs och övriga omständigheter som kan vara av betydelse, t.ex. om adressaten underlåtit att uppfylla ett tidigare meddelat föreläggande. I förarbetena till lagen om viten (prop. 1984/85:96 s. 49) framhålls att det särskilt beträffande förelägganden som riktas till fastighetsägare eller ägare av annan egendom, faller sig naturligt att bestämma vitet så att beloppet inte understiger kostnaden för den förelagda åtgärden eller den vinst eller den besparing som en adressat normalt kan göra genom att inte uppfylla föreläggandet.”

Med hänsyn till ovan lagkommentar anser SAK att det föreslagna vitesbeloppet är skäligt.

Vid nämnda förhållande finner stadsarkitektkontoret att synnerliga skäl finns att förelägga ägaren om vite. Detta eftersom de olovligt uppförda villvagnarna på fastigheten Visby, Snäckgärdet 1:28 inte har tagits bort.

Besiktning kommer att ske den 15 juli 2009. Har rättelse inte skett kommer byggnadsnämnden att hos Länsrätten ansöka om utdömande av löpande vite enligt byggnadsnämndens beslut.

ÄRENDEBESKRIVNING

Den 9 november 2006 inkom ansökan om uppförande av 5 st villavagnar för uthyrning, tillfällig åtgärd i 1 år, dnr 61720.

Den 14 mars 2007 avslår byggnadsnämnden ansökan, BN § 36.

Den 27 april 2009 inkom anmälan från Boverket att 5 st villavagnar uppförts utan bygglov, dnr 95101.

Den 4 maj 2009 inkom en ny ansökan om uppställning av 5 st villavagnar på den plats där vagnarna står idag, tillfällig åtgärd 2009-05-01 - 2010-04-30, dnr: 90560.

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslog ansökan om bygglov den 3 juni 2009

Stadsarkitektkontoret har i informationsskrivelse den 14 maj 2009, informerat ägarna till villavagnarna om tillämpliga påföljder och ingripanden samt givit tillfälle till rättelse senast 17 juni 2009, bilaga 131.

LAGSTÖD

10 kap. 15 och 18 §§ plan- och bygglagen, 2 och 4 §§ lagen (1985:206) om viten.

UPPLYSNING

Hur man överklagar

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligt till länsstyrelsen i Gotlands län. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.I skrivelsen anges:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen. Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Register