BUN § 85

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45691

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-11-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
1009-10-28

BUN § 85
Verksamhetschef skolhälsovården

Dnr BUN 2009/203:02

Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret för skolhälsovården.
Verksamhetschefen ansvarar för att skolhälsovården arbetar enligt de lagar och förordningar som styr hälso- och sjukvårdsverksamhet inom skolhälsovårdens område.
Verksamhetschefen skall:

- svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet
- svara för att verksamheten håller god kvalitet genom ett ändamålsenligt kvalitetssystem
- svara för att verksamheten främjar kostnadseffektivitet
- svara för samverkan och samordning med andra enheter för patienternas bästa
- svara för att medarbetarna har för verksamheten erforderlig kompetens och att medarbetarna får adekvata  vidareutbildningsinsatser

Barn- och utbildningsnämndens beslut