BUN § 86

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45690

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-11-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-10-28

BUN § 86
Gy-vux-ärenden hösten 2009

Dnr BUN 2007/152:65

Gymnasiechefen Alf Nilsson:
Följande ärenden bör BUN behandlas alternativt beslutas om hösten 2009:

Beslutsärenden
· Revidering/ombyggnad av programpengen med anledning av lika villkor. Inom ramen för beslut om interbudgeten.
· Fastställande av gymnasieskolan och vuxenutbildningens andel av besparingarna. Inom ramen för beslut om internbudget.
· Beslut om preliminär gymnasieorganisation (Erbjudna program, inriktningar och antagningsplatser) för hösten 2010. BUN 9 december

Projektledare Charlotte Lilja informerar om Gymnasiereformen 2011:

Information, redovisning och inriktningsdiskussioner
Gy 2011 innebär att valfriheten stramas upp jämfört med dagens gymnasieskola för såväl skolan som eleven. Gymnasiereformen innebär också fördjupning av varje program och de 18 programmen kommer att innehålla fler inriktningar än i dag. Eftersom vi samtidigt står inför stora elevminskningar blir konsekvensen att några program och/eller inriktningar kommer att bli små.


Beslutsärenden
· Gymnasiereformen och dess konsekvenser. Policybeslut om hur den gotländska gymnasieskolan ska formas utifrån reformen. Ett brett utbildningsutbud, eller begränsa programmen/inriktningarna och därmed hänvisa ungdomar till fastlandet för vissa utbildningar?

· Synpunkter på förslag till utbildningsutbud och skolorganisation hösten 2011.

· BUN den 9 december Beslut om vilka program och inriktningar som ska erbjudas måste fattas i den nya nämnden i april 2010. Vid studie- och yrkesmässan i oktober 2010 måste åk 9 få information om vilka gymnasieprogram som erbjuds på Gotland.

Barn- och utbildningsnämndens beslut