Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften

I samband med översiktsplaneringen för vindkraft har Region Gotlands ledningskontor studerat de samhällsekonomiska effekterna av en utbyggd vindkraft på Gotland.

Vindkraften har en viktig roll i ett hållbart energisystem på Gotland. I förslaget till Översiktplan för Gotlands Kommun 2010-2025 föreslås en utbyggnad av vindkraften på Gotland till 1 000 MW installerad effekt med en årsproduktion i storleksordningen 2,5 TWh.

Utbyggnad av vindkraften får en positiv effekt på det gotländska samhället i form av ökat antal arbetstillfälle samt ökat kapitalinflöde.

  • En utbyggnad med 500 nya vindkraftverk på Gotland generar enligt denna beräkningsmodell totalt 1 385 årsarbeten. Sker utbyggnaden under en tioårsperiod skapas årligen 138 arbetstillfällen för att bygga vindkraftsanläggningar på Gotland, medan en utbyggnad av elnätet enligt beräkningsmodellen genererar 367 årsarbeten under utbyggnadsperioden. Sker utbyggnaden under en tioårsperiod skapas årligen 37 arbetstillfällen för att förstärka elnätet på Gotland.
  • En fullt utbyggd vindkraft ger årligen 155 arbetstillfällen för drift och underhåll av verk och elnät.
  • Intäkterna till de gotländska markägarna uppgår vid full utbyggnad till 60 miljoner kronor årligen.
  • Avkastningen i form av utdelning på investerat kapital beräknas uppgå till 0–790 miljoner kronor. Avgörande för vilken påverkan på den gotländska ekonomin ovanstående beräknade kapitaltillskott får, är hur stor andel av kapitalet som spenderas på Gotland.
  • En fullt utbyggd produktion med 2,5 TWh motsvarar en omsättning på 2 000 miljoner kronor, vid en prisnivå på 80 öre/kwh. Detta kan jämföras med turism- och de areella näringarna som 2007 omsatte 1 587 miljoner kronor respektive 1 584 miljoner kronor.

Hämta "Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften".

Kontakt: peter.bloom@gotland.se