Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visby heltidsstation

Adress: Broväg 111, 621 73 Visby

Antal brandmän och befäl i beredskap/totalt på stationen
9/48 varav 2st/pass tjänstgör i Slite.

Fordon
Släckbil
Befälsbil
Vattendykarbil
Materialbil
Stegbil
Hävare
Tankbil
Bandvagn

Anspänningstid*
90 sekunder

Statistik över utryckningar 2022
Brand i byggnad 38
Brand ej i byggnad 24
Trafikolycka 40
Automatlarm 112
I väntan på ambulans 41
Övrigt 100

Deltagit som resurs vid larm i annat stationsområde 140

Totalt 495

* Anspänningstid är den tid som brandmännen har på sig från det att larmet går till dess att brandbilen lämnar stationen.