BUN § 76

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45288

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-10-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-09-23

BUN § 76
Samverkansavtal med fristående förskolor och fritidshem

Dnr BUN 2008/204:88

BUN beslutade 2008-11-05

·         att upprättade samverkansavtal mellan Gotlands Kommun och samtliga enskilda förskolor och fritidshem upphör från och med 2008-12-31

·         att förvaltningen tillskriver respektive enskild förskola och fritidshem om åtgärden

·         att förvaltningen under uppsägningstiden (ett år) efter samverkan med de enskilda verksamheterna redovisar förslag på anvisningar som reglerar förhållandet, villkoren och rätten till driftbidrag i enlighet med skollagen kap 2a, kommunens inskrivningsregler, reglerna för maxtaxa och ev. riksdagsbeslut om barnomsorgspeng, lika villkor etc.

För- och grundskolechef Bisse Carlsson skriver:

Många av de övriga frågor som har reglerats i överenskommelserna med enskilda förskolor regleras numera i lagstiftning såsom skollag. I förslaget till ny skollag 2011 poängteras att "kommunala och fristående skolor ska i så stor utsträckning som möjligt ha en gemensam reglering".

Förvaltningen har för avsikt att föra in nödvändiga regler och rutiner avseende förhållande som ej regleras i lagstiftning till ett och samma regelverk gällande både kommunal förskola såväl som för enskild fristående förskola.

Barn- och utbildningsnämndens beslut