BUN § 78

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45286

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-10-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-09-23

BUN § 78
Delårsrapport 2

Dnr BUN 2009/42:04

I kallelsen till BUN hade skoldirektör Peter Molin lämnat ett förslag till skrivelse BUNs delårsrapport 2/2009. Han skriver i sammanfattningen

Verksamheten inom BUF uppvisar ett preliminärt ekonomiskt resultat som pekar mot underskott.

I de flesta sammanhang där skolfrågor diskuteras lyfts behovet av en ökad kvalitet och bättre resultat i alla skolformer. På motsvarande sätt lyfter Skolverket kvalitetsfrågorna och behovet av ett högre resultat ”i den gotländska skolan”. Det är inte enbart en fråga om resurser och kvantitet utan i hög grad en fråga om att personal skall ha kunskaper, förmåga och förutsättningar att genomföra sitt uppdrag med hög kvalitet och därmed ett högt resultat för barn och elever.
 BUNs verksamhet behöver fortlöpande omstruktureras för att möta elever och föräldrars behov samt erbjuda en hög kvalitet i en god lärmiljö. Här står behovet av anpassningar, med hänsyn till bl a demografi, ibland i motsats till lokala behov från föräldrar, elever och ofta andra intressenter i samhället. Det finns därför skäl att även se över på vilket sätt och med vilka metoder undervisningen kan ske i vissa verksamheter på Gotland.

 Under de närmaste åren lämnar den stora kullen från början av 90-talet högstadiet och gymnasiet. Det är därför naturligt att nuvarande resurser (pengar och personal) inte behövs de närmaste 10 tal åren inom dessa skolformer utan istället behöver komma de yngre åldrarna tillgodo.

För att bidra till att såväl boende på Gotland som inflyttande kan rekryteras behöver för- och grundskola ha de resurser och den kvalitet som de yngre medborgarna (unga föräldrar) efterfrågar.

Som underlag till skrivelsen redovisades Delårsrapport – investeringar för perioden januari- augusti samt Ekonomiuppföljning, årsresultat och prognoser per verksamhet och rektorsområde.


Dessutom hade kommunstyrelsen beslutat om ett antal uppdrag till förvaltningar/nämnder som skulle redovisas till budgetavstämningen inför höstens arbete med Strategisk plan och budget.

Barn- och utbildningsnämndens beslut