BUN § 79

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45285

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-10-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-09-23

BUN § 79
Budget 2010

Dnr BUN 2009/63:04

Förvaltningen hade fått i uppdrag att utifrån arbetsutskottets diskussioner 2009-09-09 komplettera BUNs budgetunderlag till KsAu med reviderade barn- och elevtalsberäkningar och förslag till besparingar.

Skoldirektör Peter Molin hade sammanställt ett förslag till skrivelse som efter diskussion fick följande lydelse:

KOMPLETTERING TILL BUNS BUDGETUNDERLAG
Förvaltningen har fått i uppdrag att komplettera BUNs budgetunderlag till KSAU.

A. Effekter av förändringar av volymer i verksamheten
 Förskolan
 Under perioden efter vårens budgetbehandling har förvaltningens barnsiffror uppdaterats för nästkommande planperiod. Redan vid delårsrapport 1 meddelade förvaltningen att antalet heltidsbarn innevarande år ökat jämfört med budget 2009. I dagsläget är prognosen en ökning innevarande år med 150 heltidsbarn. Till 2010 beräknas ökningen bli ca 160. För att klara den ökade efterfrågan på förskoleplatser behöver förvaltningen ett tillskott på totalt 12 mkr till 2010
 Enl KF juni har beslut tagits om 7,6 mkr, kvarstår behov om ytterligare ramförstärkning med 4,4 mkr.
 
 Gymnasiet
BUN bör kompenseras för förändringar i flödena avseende
- Nyanlända ungdomar (18) som skall integreras i kommunens gymnasieskola
- Fler ungdomar som använder fyra år för att klara en gymnasieutbildning
- Större gap mellan ungdomar som studerar på fastlandet (Ökar) och ungdomar från övriga Sverige som studerar på Gotland (Minskar). Detta sett över hela gymnasiekullen om en ett trendbrott eventuellt kan skönjas inför HT 09
Beräknad kostnad 2,5 mkr.


B. Effekter av tidigare aviserade förändringar och statliga reformer
Konsekvenser av ”Offentliga bidrag på lika villkor”
Riksdagen har fattat beslut om förtydligande av skollagens bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilda bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser. De nya bestämmelserna skall tillämpas from kalenderåret 2010. Sammantaget kommer kommunens kostnad för bidrag till enskild verksamhet att öka, i dagsläget är det dock omöjligt att ange det exakta beloppet.
Fördyringen beror främst på ökade kostnader för kompensation för mervärdesskatt och administration ca 4 mkr, som enligt det nya regelverket skall ersättas med schablonbelopp om sex resp tre procent på det totala bidraget.

Konsekvenser av statliga reformer för kompetensutveckling
För att Gotlands kommun skall kunna delta i den statliga beslutade kompetensutvecklingen genom nya reformer för rektorsutbildning, lärarlyft och förskolelyft och därmed de framtida kraven på kompetens behöver BUNs ram utökas med 3,5 mkr. BUNs underlag bifogas.


E. Redovisning av generella beting 2009-2010
 För att klara 2009 års besparingar på 6 mkr reducerades programpengen på Gymnasiet 2009 med 2,65 procent.  Nedskrivningen var avsedd att gälla 2009. I vårens äskande inför 2010 återställdes inte programpengen till sitt ursprungliga värde, vilket innebär BUNs besparingsbeting bör reduceras från 12 mkr till 8,3 mkr. Den återstående delen av besparingsbetinget avser BUN att behandla i internbudgetarbetet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut