BUN § 80

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45284

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-10-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-09-23

BUN § 80
Remissvar Skollagen

Dnr BUN 2009/147:61

Ett förslag till ny skollag
Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet
har utarbetats av en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet. Gotlands kommun är en av remissinstanserna. Remissvaren skall ha inkommit senast den 1 oktober 2009.

Förvaltningen hade utarbetat ett förslag till remissvar från BUN att lämnas till Ks Au.

Ordförande Lena Celion redovisade alliansen förslag till kompletteringar och ändringar
Ledamoten Eric Martell redovisade ett förslag till remissvar från den socialdemokratiska gruppen i BUN.

Efter diskussion yrkade ordförande Lena Celion att BUN skall anta förvaltningens förslag till remissvar efter justering utifrån alliansens synpunkter.

Eric Martell yrkar att BUN skall anta den socialdemokratiska gruppens förslag till remissvar.

Sedan votering begärts enades BUN om följande voteringsproposition.
Den som vill stödja Lena Celion röstar Ja, den som vill stödja Eric Martell röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat stödja Lena Celions yrkande.
Vid omröstningen röstade sju ledamöter Ja, medan sex röstade Nej. Ursula Jacobsson, Gullvi Norrby, Eva Lindström, Stefan Wramner, Simon Härenstam, Inger Rosén, och Lena Celion röstade Ja. Eric Martell, Andreas Persson, Hanna Westerén, Aino Friberg Hansson, Lena Eneqvist och Brittis Benzler röstade Nej.


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN antar förvaltningens remissvar justerat utifrån alliansens synpunkter. Skrivelsen från socialdemokraterna bifogas som ett särskilt yttrande.