BUN § 83

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45281

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Ann Åslin
Sidan uppdaterad: 2009-10-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-09-23

BUN § 83
Rapporter

a. Förskola Gotland 2010
Skoldirektör Peter Molin och för- och grundskolechef Bisse Carlsson informerade om dialogen Förskola Gotland 2010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
BUN godkänner rapporten och uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag till eventuell förskolegaranti


b. Beläggning i förskolan
För- och grundskolechef Bisse Carlsson lämnade en muntlig rapport om beläggningen i förskolan under hösten och beräknat behov av förskoleplatser under våren 2010.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
BUN godkänner rapporten


c. Planering inför pandemi
Skoldirektören informerade om den planering som pågår inom förvaltningen. Aktuell information läggs efter hand ut på hemsidan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
BUN godkänner rapporten

d. Skolskjutsupphandling
Skoldirektören informerade om att en skjutsupphandlingsgrupp har bildats tillsammans med TF. Planeringen innebär ny skolskjutstrafik från årsskiftet 2010/11.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
BUN godkänner rapporten

e. Informations- och anmälningsärenden

Informations- och anmälningsärenden finns tillgängliga i en pärm under sammanträdet

Barn- och utbildningsnämndens beslut
BUN godkänner informationen