Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grävarbeten och fornlämningar

Våra marker innehåller mängder av spår från mänsklig aktivitet genom historien. Fornlämningar skyddas av kulturminneslagen och du som fastighetsägare är skyldig att känna till vilka fornlämningar som finns på din fastighet.

Viktigt att tänka på inför grävarbeten

Fornlämningar får inte förändras, tas bort, skadas eller täckas över utan tillstånd från länsstyrelsen. Innan du gräver en provgrop och/eller avlopp är det viktigt att ta reda på om du har några fornlämningar på din fastighet.

Enklast söker du information genom att gå in på hemsidan Fornsök. Där kan du göra olika sökningar, t ex via fastighet. Du kan också ringa Gotlands Museum eller Länsstyrelsen och få information. Enligt kulturminneslagen är du som fastighetsägare ansvarig för att fornlämningar inte ska komma till skada på din mark.

Om du har fornlämningar på din mark kontaktar du Kulturmiljö på Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör en bedömning om fornlämningen eller dess skyddsområde berörs. Det krävs tillstånd för att göra markarbeten inom skyddsområdet för fornlämningen. Ansökningshandlingar för tillståndsprövning finns på Länsstyrelsens hemsida

För att få anlägga en enskild avloppsanläggning krävs ett tillstånd från miljö- och byggnämnden, detta tillstånd omfattar bara avloppsanläggningen - Länsstyrelsen ska alltid kontaktas i frågor som rör fornlämningar.