BUN § 70

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44733

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2009-09-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-08-26

BUN § 70
Ansökan Sundsskolan

Dnr BUN 2009/96:63

Gotlands IdrottsCenter AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av och bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola, Sundsskolan  i Gotlands kommun med placering i Fårösund med start läsåret 2010/2011.

Gotlands Kommun har beretts möjligheten att yttra sig över ansökan.

Vid BUNs sammanträde 2009-06-16 fick förvaltningen i uppdrag att tillsammans med presidiet träffa berörda intressenter för en diskussion om olika möjligheter för framtida drift av Fårösundsskolan samt återkomma till BUN Au i augusti 2009.
Mötet med berörda har genomförts.

Ordförande Lena Celion yrkar att BUN tillstyrker att Skolverket medger godkännande och rätt till bidrag till Gotlands IdrottsCenter AB för drift av förskoleklass och fristående grundskola.

Ledamoten Eric Martell yrkar att BUN avstyrker ansökan från Gotlands IdrottsCenter AB med motivering att sökande avser att starta en friskola först då Gotlands Kommun lägger ner nuvarande skola.
Då BUN inte har för avsikt att avveckla vare sig förskole- eller skolverksamheten i Fårösund finns det inget underlag för att starta en fristående skola då elevunderlaget är i minsta laget redan för nuvarande verksamhet.

Sedan votering begärts enades BUN om följande voteringsproposition:
Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells yrkande röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat stödja Lena Celions yrkande.
Vid omröstningen röstade sju ledamöter Ja, medan sex röstade Nej. Anders Larsson, Ursula Jacobsson, Jan Ekdahl, Gullvi Norrby, Eva Lindström, Simon Härenstam och Lena Celion röstade Ja. Eric Martell, Jenny Alvås, Hanna Westerén, Aino Friberg Hansson, Andreas Persson och Brittis Benzler röstade Nej.


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1.