BUN § 71

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44732

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2009-09-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-08-26

BUN § 71
Medborgarförslag ”Trygga Öja skolas framtid”

Dnr BUN 2009/111:63

Maud Svensson har i ett medborgarförslag föreslagit följande:

”För att bevara en levande landsbygd. För att trygga Öja skolas framtid, skulle man kunna besluta att utöka upptagningsområdet och bjuda in barn från Grötlingbo och Näs, till Öja skola.”

För- och grundskolechef Mats Hanell skriver i sitt yttrande

Frågan om upptagningsområde för olika skolenheter behandlades i BUN 9 maj 2007 (§ 44), då beslut ang ”Skola Gotland 2008” togs.
Därefter har BUN vidare beslutat om att tydligare informera föräldrar och elever om rätten till ett friare skolval inom den kommunala skolverksamheten. (BUN 2008-09-10, § 63)
· Vid val av grundskola inför lå 2009/10 fanns inga tecken som tyder på att elever och föräldrar i Grötlingbo och Näs skulle vara intresserade av att välja Öja skola i stället för Havdhem.
· En majoritet av eleverna i Grötlingbo och Näs skulle få en längre väg till skolan om de tillhör Öja skolas upptagningsområde.
· I samband med den förändrade skolorganisationen ”Skola Gotland 2008” har Havdhems skola byggts om för att erbjuda en god pedagogisk miljö anpassad för ett elevantal som idag uppgår till ca 125. Elevtalen kommer under perioden fram till 2014 sjunka så att Havdhems skola har tomma klassrum. Att flytta elever från Grötlingbo och Näs till Öja skulle i ännu högre grad bidra till en överdimensionerad skola i Havdhem. (se bil).

Med hänvisning till ovanstående föreslås BUN besvara medborgarförslaget med att:

I BUN:s beslut angående friare skolval (BUN 2008-09-10, § 63) framgår att;
”Förvaltningen ges i uppdrag att fortlöpande se över skolorganisationen med anledning av det friare skolvalet. Översynen skall redovisas för BUN.” Förvaltningen ser idag ingen anledning att se över upptagningsområdet för Öja skola.


Barn- och utbildningsnämndens beslut