BUN § 74

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44729

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2009-09-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-08-26

BUN § 74
Rapporter

1. Yttrande ”Tillgänglighet till förskoleverksamhet”
Dnr BUN 2009/149:88

Skolverket har under 2008-2009 följt upp kommunernas möjlighet att erbjuda plats i förskoleverksamhet i enlighet med skollagstiftningen.
Kartläggningen visade att ett antal kommuner, bland annat Gotlands kommun, inte räknade med att kunna tillhandahålla plats i förskoleverksamhet till alla barn i mars 2009 vars föräldrar anmält behov av plats i november året innan.
Med anledning därav anmodades kommunen inkomma till Skolverket med svar på ett antal frågor.

Förvaltningens förslag till svar bifogades AU-kallelsen.


Barn- och utbildningsnämndens beslut
Svaret godkännes och ärendet förklarades omedelbart justerat


2. Återrapportering ekonomi
Dnr BUN 2009/42:04

Vid BUNs sammanträde 16 juni 2009 gavs presidiet och förvaltningsledningen i uppdrag att begära att få träffa kommunledningen för diskussion med anledning av ekonomirapporten, seviceförvaltningens krav på overheadkostnader och inför bildandet av den nya gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Skoldirektör Peter Molin informerade om de genomförda mötena samt redovisade det aktuella ekonomiska läget.


Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rapporten godkännes.


3. Skolpliktsärende
Dnr BUN 2008/218:63

Skoldirektör Peter Molin lämnade aktuell information


Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rapporten godkännes.