BUN § 54

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44248

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-08-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-06-16

BUN § 54
Delårsrapport

Dnr 2009/42:04

Skoldirektör Peter Molin och ekonomichef Elisabeth Österdahl informerade om barn- och utbildningsförvaltningens beräknade resultat 2009 enligt senaste månadsrapporten. Prognosen pekar på ett underskott på 18 mkr. Av dessa utgör 4,5 mkr av försenad effekt i år av uppsägningarna, 1,2 mkr av personalkostnader i måltidsverksamheten, 3,9 mkr gymnasieskolan och 6,1 mkr för- och grundskolan. Dessutom har serviceförvaltningen, som tagit över hela kostverksamheten, lämnat ett krav på ytterligare 2 mkr för sina overheadkostnader.

Skoldirektören meddelade att i avvaktan på delårsrapport nr 2 gäller med omedelbar verkan följande:

Alla verksamhetsansvariga i barn- och utbildningsförvaltningen måste vidta alla åtgärder som tänkas kan för att förbättra sina resp resultat för att BUF skall nå ett nollresultat. 

Generellt gäller stor eftertänksamhet vid användande av vikarier och inköp. Använd det friutrymme som lagen ger arbetsgivaren när det gäller arbetstagarens arbetsskyldighet.  (AB kap.3 § 6)

För rektorer och övriga chefer med befarat underskott införs tom årsskiftet ”farfarsprincipen” för personal och inköp. Det innebär att innan beslut på delegation om nyanställning, vikarieanställning, lönesättning, övertid, resor och inköp, ska resp skolformschef/motsvarande höras.

Dessa insatser kommer dock sannolikt inte att vara tillräckliga för att hämta in det prognosticerade underskottet.

Ordförande Lena Celion föreslår BUN att presidium och förvaltning med anledning av budgetrapporten begär ett möte med kommunledningen i juli samt ytterligare ett möte inför KS den 24 augusti.
Ordföranden informerade också om KF beslut 15 juni i ärendet Delårsrapport 1:2009 för att nå ekonomiska balans 2009 och förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan.

Brittis Benzler yrkar att BUN uppdrar åt presidiet att i god tid inför Ks i augusti sammanträffa med kommunledningen för diskussion med anledning av seviceförvaltningens krav på overheadkostnader och inför bildandet av den nya gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Lena Celion instämmer i yrkandet.

Presidiet och förvaltning skall begära att få träffa kommunledningen i juli, återrapportera till BUN Au 19 augusti och begära ett nytt möte med kommunledningen inför Ks 24 augusti.


Brittis Benzler yrkar vidare
1. att BUN meddelar Ks att det inte är möjligt att arbeta in det underskott som beror på att det tar tid att få effekt av uppsägningar
2. att BUN meddelar Ks att kostnader som uppstår pga ökningen av antalet elever i friskolor inte kan arbetas in under 2009

Ordförande Lena Celion yrkar
1. att BUN meddelar Ks att det är stora svårigheter att arbeta in det underskott som beror på att det tar tid att få effekt av uppsägningar
2. avslår Brittis Benzler yrkande 2

Eric Martell, Hanna Westerén, Jenny Alvås, Aino Friberg Hansson och Lena Eneqvist instämmer i Brittis Benzlers yrkanden.

Sedan votering begärts enades BUN om följande voteringsproposition:
Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Brittis Benzlers yrkande röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat stödja Lena Celions yrkande.
Vid omröstningen röstade sju ledamöter Ja, medan sex röstade Nej. Anders Larsson, Ursula Jacobsson, Jan Ekdahl, Stefan Wramner, Inger Rosén, Gunnel Pott och Lena Celion röstade Ja. Eric Martell, Jenny Alvås, Hanna Westerén, Aino Friberg Hansson, Brittis Benzler och Lena Eneqvist röstade Nej.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN uppdrar åt presidiet och förvaltningsledningen att begära att få träffa kommunledningen för diskussion med anledning av ekonomirapporten, seviceförvaltningens krav på overheadkostnader och inför bildandet av den nya gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

    2. BUN meddelar Ks att det är stora svårigheter att arbeta in det underskott som beror på att det tar tid att få effekt av uppsägningar.

    3. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare utifrån nämndens diskussion och återkomma i augusti med en åtgärdsplan