BUN § 55

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44247

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-08-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-06-16

BUN § 55
Finansiering av överföring av resultat

Dnr BUN 2009/24:04
Med hänvisning till fastställda regler för överföring av resultat vid årsbokslut (BUN § 104/2003) har förvaltningen sammanställt utfallet av 2008 års resultat.  BUNs beslutade regelverk är framarbetat med Regler för styrning och kontroll i Gotlands kommun - den del som avser ”Hantering av årets resultat” som underlag. Enligt regelverket skall såväl över-, som underskott regleras mot nästkommande års ekonomiska ram.
Enligt BUNs regelverk gäller, att av överskottet på skolområdes/enhetsnivå får 10 %, dock högst 50 000 kr överföras till nästkommande år.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1.  

    - att i enlighet med BUNs regler för ”Överföring av resultat vid årsbokslut” överföra 878 000 kr av 2008 års överskott till 2009

    - att finansieringen sker ur BUNs egna kapital

    - att uppdra åt förvaltningen att se över framtida former för överföring av resultat med bl a en knytning till verksamheternas resultat