BUN § 56

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44246

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-08-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-06-16

BUN § 56
Strategisk plan och budget 2010 - 2012

Dnr BUN 2009/58:04

Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut § 41/2009 pkt 6 skall förvaltningen återkomma med förslag till driftbudget för 2011 och 2012.

Förutsättningarna för budget och strategisk plan har väsentligen förändrats genom rådande lågkonjunktur och försämrad skatteunderlagsutveckling för kommunerna. Mot bakgrund av detta har kommunstyrelsens arbetsutskott inte beslutat om ekonomisk driftplan för åren 2011 och 2012.  Enl ekonomidirektör Göran Gyllenkrok kommer planeringsramar för 2011 och 2012 att behandlas under hösten 2009.

I avvaktan på ytterligare planeringsförutsättningar från Ks och mer kunskap om hur 2009 års organisatoriska förändringar (bl a ekonomisk bodelning mellan BUF och Serviceförvaltningen resp BUF och En samlad utbildningsorganisation för ungdomar och vuxna) påverkar barn- och utbildningsnämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar, föreslår ekonomichef Elisabeth Österdahl att förvaltningen får återkomma under hösten 2009 med förslag till driftbudget för år 2011 och 2012.

Barn- och utbildningsnämndens beslut


  1. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma under hösten 2009 med förslag till driftbudget för år 2011 och 2012