BUN § 61

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44241

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-08-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-06-16

BUN § 61
Ansökan Sundsskolan

Dnr BUN 2009/96:63

Gotlands IdrottsCenter AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av och bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola, Sundsskolan  i Gotlands kommun med placering i Fårösund med start läsåret 2010/2011.

Gotlands Kommun har beretts möjligheten att yttra sig över ansökan.

Ordförande Lena Celion yrkar att förvaltningen får i uppdrag att träffa berörda intressenter för en diskussion om olika möjligheter för framtida drift av Fårösundsskolan och återkomma till BUN Au 2009-08-19.

Eric Martell yrkar att ansökan avslås.

Sedan votering begärts enades BUN om följande voteringsproposition:
Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells yrkande röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat stödja Lena Celions yrkande.
Vid omröstningen röstade sju ledamöter Ja, medan sex röstade Nej. Anders Larsson, Ursula Jacobsson, Jan Ekdahl, Stefan Wramner, Inger Rosén, Gunnel Pott och Lena Celion röstade Ja. Eric Martell, Jenny Alvås, Hanna Westerén, Aino Friberg Hansson, Brittis Benzler och Lena Eneqvist röstade Nej.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med presidiet träffa berörda intressenter för en diskussion om olika möjligheter för framtida drift av Fårösundsskolan samt återkomma till BUN Au i augusti.