BUN § 63

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44239

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-08-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-06-16

BUN § 63
Ansökan Guteskolan

Dnr BUN 2009/102:64
Guteskolan AB har hos Skolverket ansökt om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningarna

 

-Handels- och administrationsutbildning inriktning turism 10 platser

-Hotell- och restaurangutbildning inriktning med profil turism 10 platser

-Samhällsvetenskapsutbildning inriktning kultur eller samhällsvetenskap med profil turism eller specialidrott 20 platser

-Omvårdnadsutbildning inriktning omvårdnad eller samhällsvetenskap 15 platser

-Naturvetenskapsutbildning inriktning naturvetenskap eller miljö med profil specialidrott 15 platser


Guteskolan bedriver sedan hösten 2007 hantverksprogrammet med en frisörinriktning (Intag 14 elever hösten 2008 och planerat intag 12 elever hösten 2009) och ett specialutformat program med inriktning möt hundträning (Intag hösten 2008 6 elever). Skolans övriga program med tillstånd från Skolverket har inte startat p.g.a. för få sökande.

Gotlands kommun har med anledning av detta beretts tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 2§ förordning (1996:1206) om fristående skolor. Enligt 9 kap. 6 § 1 stycket och 8 § 2 stycket skollagen (1995:1100) skall en fristående grund- eller gymnasieskola inte förklaras ha rätt till bidrag från det offentliga om skolans verksamhet medför påtagliga negativa följder för den kommun där skolan är belägen. Det är lägeskommunen som skall påvisa att de negativa följderna för det offentliga skolsystemet av en nyetablering är av så bestående karaktär och är så påtagliga att bidrag inte skall ges.

I sitt yttrande skriver gymnasiechefen Alf Nilsson

Det totala antalet gymnasieelever på Gotland väntas sjunka betydligt de kommande åren. År 2007 fanns 2699 elever med rätt till gymnasieutbildning. Tre år senare, år 2012 beräknas motsvarande siffra att vara 2433 elever, år 2012, beräknas det att finnas 2099 elever för att sedan år 2017 ha minskat till 1607 elever.

Gotlands kommunala gymnasieskola erbjuder idag alla nationella program utom två och har även i framtiden som ambition att erbjuda eleverna ett brett utbud av gymnasieutbildningar, trots kraftigt minskade elevkullar. Att starta nya program som redan finns i kommunen tillsammans 75 nya platser skulle få betydande negativa effekter för den kommunala gymnasieskolans motsvarande program och dess inriktningar. Gotlands kommun saknar på grund av sitt geografiska läge realistiska möjligheter till samverkan med andra kommuner om gymnasieutbildningen och är därför mer sårbar för elevminskningar än utbildningar på fastlandet.  

Gymnasieskolans verksamhet kommer från 2010-01-01 att ingå i en ny förvaltning för vuxnas utbildning och lärande, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Med anledning av att en ansökan om utökad verksamhet vid Guteskolan kommer att påverka den nya nämndens ansvarsområde bör beslut om utökning av program som berör den nya organisationen hanteras där. Flera statliga reformer kommer också att genomföras under året som gäller gymnasieskolan. Gotlands kommun är positiv till konkurrens, mångfald och valfrihet enligt beslut i KF.

Gymnasieskolans verksamhet kommer från 2010-01-01 att ingå i en ny förvaltning för vuxnas utbildning och lärande, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Ordförande Lena Celion framför att med anledning av att ansökan om utökad verksamhet vid Guteskolan kommer att påverka den nya nämndens ansvarsområde bör beslut om utökning av program som berör den nya organisationen hanteras där.

Brittis Benzler yrkar att skrivningen under rubriken ”sammanfattande synpunkter från kommunen”

1. blir tydligare beträffande de långsiktiga ekonomiska och utbildningsmässiga konsekvenserna av fler skolor/utbildningsplatser
2. Bredden i den kommunala utbildningen hotas på sikt” ändras till en skrivning med innehållet ”bredden i den kommunala utbildningen hotas och på sikt också bredden i det totala gymnasieutbudet på Gotland då ingen anordnare får tillräckligt elevunderlag för att anordna utbildningarna. Det är allvarligt ur elevperspektiv då studier i en annan kommun är både dyrt och krångligt”

Eric Martell, Jenny Alvås, Hanna Westerén, Aino Friberg Hansson och Lena Eneqvist instämmer i yrkandet.

Punkt 1 i yrkandet avslås, punkt 2 bifalles.
Gymnasiechefen får i uppdrag att justera skrivelsen.

 

 


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Med hänsyn till kommunens ansträngda ekonomi och införandet av den nya gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kan BUN inte tillstyrka Guteskolan ansökan.

    2. Förvaltningens tjänsteutlåtande samt ”Utredningen om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd” bifogas till yttrandet till Skolverket