BUN § 65

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44237

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-08-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-06-16

BUN § 65
Remiss – förslag till mat- och måltidspolicy

Dnr BUN 2009/70:62

Inför BUNs remissyttrande ang mat- och måltidspolicy för Gotlands kommun har förvaltningen haft i uppdrag att inhämta synpunkter från ”brukarna”, dvs elever, personal och föräldrar.

Förslaget till mat- och måltidspolicy har behandlats i skolråd inom många rektorsområden. Flera rektorsområden har där nöjt sig med att samtycka till förslaget och inte lämnat förslag på ändringar eller tillägg. Från några rektorsområden framförs en oro över den utredning som behandlar ny köksorganisation – en oro som handlar om system med kyld mat samt personalresurser för att handha kosthanteringen på framför allt förskolor.

Brittis Benzler yrkade att remissvaret kompletteras med följande synpunkter
· Bra mat är en förutsättning för kunskap och lärande, och måltiderna är en del av arbetet för en hälsofrämjande skola.
· BUN tycker att det är viktigt med en lyhördhet för måltidsgästernas önskemål och det är därför väsentligt att Serviceförvaltningen aktivt deltar i och uppmuntrar de demokratiska processerna i förskola och skola, bl. a. i kostråd/matgrupper etc.
· BUN förutsätter ett ytterligare arbetsuppgifter kring matlagning, servering, disk etc inte förs över på förskolans, fritidshemmens eller skolans personal.
· BUN inte får ökade kostnader per portion.

Yrkandet bifölls.


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN lämnar ett remissyttrande enligt yrkandet kompletterat med ”brukarnas” synpunkter