BUN § 66

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44236

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-08-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-06-16

BUN § 66
Skolpliktsärende

Dnr BUN 2008/218:63

Eleven Xxxx Xxxxxxx, född xx-xx-xx är skolpliktig fr o m höstterminen 2008. Han har dock varken infunnit sig i kommunal eller enskild grundskola. Under hösten togs olika kontakter för att utröna orsaken till att han inte kommit och om det kunde behövas speciella åtgärder för att underlätta skolgången.

Barn- och utbildningsnämndens beslöt 2009-02-11dels att förelägga vårdnadshavarna, Xxxx och Xxxx xxxxxx, att vidta sina skyldigheter ifråga om skolplikten, dels att anmäla ärendet till socialtjänsten, dels att uppdra åt förvaltningschefen att hos Länsrätten ansöka om utdömande av vite.

Ansökan enligt BUNs beslut har successivt ingivits till Länsrätten i Gotlands län för de dagar eleven inte infunnit sig i skolan.
 
 Vid arbetsutskottets sammanträde 2009-03-18 konstaterades att vårdnadshavarna, trots alla vidtagna åtgärder, inte har fullgjort sina skyldigheter ifråga om skolplikten och eleven har inte infunnit sig i skolan.
BUN beslutade då att anmäla ärendet till Skolinspektionen i syfte att få Skolinspektionens vägledning i hur ärendet skall handläggas.
I beslut 2009-04-21 skriver Skolinspektionen:
Skolinspektionen utreder inte ärendet vidare. Skolinspektionen kommer emellertid under maj månad 2009 kontakta Gotlands kommun för att informera sig om aktuell elevs skolsituation.

Arbetsutskottet beslutade då att göra en förnyad anmälan till socialtjänsten där Skolverkets beslut bifogas.

Efter det har länsrätten 2009-05-14 kallat till muntlig förhandling.
Ur länsrättens dom:
Xxxx och Xxxx xxxxx har vid den muntliga förhandlingen klargjort att det, trots de utdömda vitesbeloppen, är uteslutet att de kommer att medverka till att xxxx kommer till skolan. Mot bakgrund av det anförda och med beaktande av vad som i övrigt framkommit i målen anser länsrätten att förhållandena är sådana att det måste anses utsiktslöst att ett utdömande av de nu aktuella vitesbeloppen skulle leda till att ändamålet med vitesföreläggandet tillgodoses, nämligen att xxxx kommer till skolan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN beslutar att överklaga länsrättens dom
    2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad