BUN § 67

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44235

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2009-08-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2009-06-16

BUN § 67
Rapporter

1. ”Lärare som inte borde vara lärare”
Dnr 2009/80:60

Rapporten hade bifogats AU-kallelsen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporten godkännes

2. Arbetstid i förskolan
Dnr 2007/142:04

Rapporten hade bifogats BUN-kallelsen

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rapporten godkännes

3. Fårösund och Slite högstadieskolor gemensamt rektorsområde och verksamheten i små F-9-skolor i andra kommuner
Dnr BUN 2009/131:63

Rapporten hade bifogats BUN-kallelsen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Rapporten godkännes

2. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma i budgetberedningen med förslag till
- hur F-9-skolor kan organiseras i Slite och Fårösund
- organisation av övriga små högstadieskolor


4. Intagningsstatistik gymnasieskolan

Rapporten hade bifogats Au-kallesen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporten godkännes

5. Kommunala självstyrande skolor
Dnr 2007/78:62

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda
· Rektorers intresse för att starta kommunala självstyrande skolor på Gotland
· Samt om intresse finns, vilket av de tre exempel som förelagts som är mest intressant

Frågan har diskuterats på skolformsmöten

Rektorer i förskola och grundskola på Gotland ser att inrättandet av kommunala självstyrande skolor skulle kunna innebära lättnader i delar av den organisation som idag upplevs negativ och ibland kontraproduktiv. Exempel på detta är t ex tvånget att använda ITT, en tröghet i lokalanpassning samt en tungrodd personalplanering.

Rektorerna ser samtidigt stora vinster i det samarbete som idag förekommer i den kommunala för- och grundskolan samt den resurs det samarbetet genererar.

Efter att ha tagit del av Haninge kommuns rapport om skolutveckling  – ”Växande kunskap med pedagogiskt ledarskap”-  ser rektorsgruppen möjligheter att inom ramen för nuvarande organisation utveckla förutsättningarna för kommunal för- och grundskola på Gotland. Den ”synvända” som varit grunden för utvecklingsarbetet har i mycket handlat om ge rektor verktyg att arbeta med pedagogiska frågor i syfte att utveckla verksamheten

Liknande synpunkter lämnades från gymnasieskolan.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporten godkännes

6. Prognos beläggning förskola

Ekonomichef Elisabeth Österdahl informerade om det prognosticerade behovet av förskoleplatser i december 2009 och januari 2010.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporten godkännes

7. Varsel- uppsägningsprocessen

Skoldirektören lämnande aktuell information.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporten godkännes

8. Information ”Lika villkor”

Ekonomichef Elisabeth Österdahl informerade om
- Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar, proposition 2008/09:115
- Nya bidragsregler för fristående skolor och enskilda förskolor, proposition 2008/09:171

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Informationen godkännes

9. Enkät om daglig fysisk aktivitet

Vid BUNs sammanträde 2009-05-20 redovisades en rapport om utveckling av ämnet Idrott och hälsa. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med en redovisning av den enkät om ”daglig fysisk träning” som beskrevs i rapporten.
Enkäten omfattar enbart några frågor till idrottslärare i ett 10-tal skolor och ger ingen bild av ”daglig fysisk träning” i kommunens skolor.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporten godkännes

10. Likabehandling och mobbing

Barn- och utbildningsförvaltningen har av BUN fått i uppdrag att återkomma med hur BUN kan lyfta frågor kring likabehandling och mobbing i syfte att öka kvaliteten i hanteringen.

Förvaltningen har av Skolverket erbjudits möjligheten till en högskolekurs rörande mobbing, omfattande 10 hp, förlagd till Gotland. Intresset bland lärarna för detta erbjudande har varit stort. 30 lärare får möjlighet att delta i denna utbildning ht 2009 och ytterligare 30 vt 2010.

Utvecklingsavdelningen avser undersöka möjligheterna att använda sig av någon av föreläsarna i ovan nämnda kurs till föreläsning rörande mobbing under hösten 2009 för en större grupp pedagoger.

Värdegrundsarbetet har många olika former och arbetet sker bland annat genom en metoddag i samarbete med RFSU under ht 2009, då innehållet fokuseras på HBT.

I jämställdhetsarbetet kommer likaså frågor om värderingar och likabehandling att avhandlas.
Genuspedagogen erbjuder förskolor och skolor insatser på området, liksom tidigare.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporten godkännes