§ 78 Delårsrapport nr 1:2009

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44142
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 78
Delårsrapport nr 1:2009

- Ledningskontoret 2009-04-29
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 153

Kommunstyrelsen har (genom ledningskontoret) lagt fram den första delårs­rapporten för året, gällande för perioden januari till och med mars 2009. Resultatet per helår beräknas bli ett underskott på 40 miljoner kronor i förhållande till lagd budget.

Kommunens ekonomidirektör Göran Gyllenkrok föredrog delårsrapporten och informerade även om den senaste månadsrapporten – till och med maj månad – och förklarade att enligt denna visar årsprognosen nu på ett underskott som på helårsbasis kommer att uppgå till minus 48 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen som har överlämnat delårsrapporten till kommunfullmäktige har samtidigt beslutat om att följande ska gälla för att uppnå ekonomisk balans för innevarande år:

Alla nämnder ska arbeta med målet att klara ett överskott motsvarande 1 % av budgeten 2009.

Anställningsstoppet ska tillämpas strikt. Pensionsavgångar och annan personalrörlighet är verktyg, som så långt som möjligt ska utnyttjas för att nå ekonomisk balans. Förvaltningsövergripande samordning ska underlätta.

Återhållsamhet vid inköp betonas.

Sparåtgärder 2010 ska så långt möjligt tidigareläggas för att söka få ekonomisk effekt i år.

Ingen ytterligare lönekompensation ges 2009.

Tät dialog ska ske mellan kommunledning och nämnd och förvaltningsledning.

Anföranden:

Anföranden hölls av Brittis Benzler (V) , Eva Nypelius (C) , Lena Celion (M) , Björn Jansson (S) , Gustaf Hoffstedt (M) och Sonia Landin (S) .

Kommunfullmäktiges beslut

· Delårsrapporten läggs till handlingarna.

Register