§ 79 Strategisk plan och budget 2010 (2011-2012)

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44141
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 79
Strategisk plan och budget 2010 (2011-2012)

- Nämndernas (äskanden) underlag till strategisk plan och budget med kompletteringar
- Ledningskontoret Äskande om medel för lönepolitiskt arbete 2009-04-22
- Ledningskontorets beredningsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-04-, § 152
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 154

Inledningsvis gav ekonomidirektör Göran Gyllenkrok en orientering om förutsättningarna för årets budgetarbete.

Allmänt

Kommunstyrelsen blev vid sammanträde 4 maj orienterade om förutsättningarna för budgetarbetet. Budgetdialoger har hållits med företrädare för samtliga nämnder. Därefter har ett uppföljande ekonomiseminarium ägt rum med koncernmötet.

Det förslag som kommunstyrelsen överlämnat till kommunfullmäktige avser enbart 2010. Begränsningen motiveras av osäkerheterna i den ekonomiska situationen. Kommunstyrelsen återkommer i höst med förslag avseende strategisk plan 2011-2012. Arbetsutskottets beredning och förslag framgår av dess protokoll, § 152, som bifogas. Av protokollet framgår också utskottets särskilda beslut och kommentarer samt särskilt givna utredningsuppdrag.

Styrkort

Kommunstyrelsen har beslutat om följande förslag till åtgärder med anledning av uppföljningen av styrkortet för 2008:

Brukare/Kunder

· Uppdrag till samtliga nämnder att förverkliga ny servicepolicy

· Uppdrag till byggnadsnämnden och miljö- och hälso­skyddsnämnden och övriga berörda nämnder att fullfölja arbetet med att fastställa och uppfylla servicegarantier

Ekonomi

· Uppdrag till samtliga nämnder att genomföra sparbeting 2009 och 2010 och att fatta beslut tidigt för att få helårseffekt 2010.

· Samtliga nämnder observeras på beslutet om totalt anställningsstopp.

· Uppdrag till samtliga nämnder att få ut ekonomiska effekter av omorganisationer.

Processer

· Uppdrag till samtliga nämnder att fullfölja implementering av vision och varumärke i kommunen. Alla medarbetare ska genomföra lärkartan. Nya ledarkontrakt ska upprättas och styrkort för samtliga enheter.

Medarbetare och ledare

· Uppdrag till kommunstyrelsen att se över och föra dialog om personal- och lönepolitik.

· Uppdrag till samtliga nämnder att fullfölja systemet med ledar- och medarbetarkontrakt samt medarbetarsamtal och kompetensplaner

Samhälle 1 och 2

· Uppdrag till samtliga nämnder att förverkliga beslutade program och genomföra åtgärder som leder till ökad befolkning och tillväxt.

Investeringar: Ramar

Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2010 omfattar ca 272 mnkr, varav ca 78 mnkr avser ej skattefinansierade investeringar.

Nämnd

Investeringsram (tkr)

KOMMUNSTYRELSEN

Ledningskontoret :

11 350

Nationell IT-strategi vård och omsorg. Nytt personalsystem. IT-portal och e-tjänster. Komplettering växel. IT-infrastruktur. Exploateringsverksamhet (nytt anslag för). IP-telefoni (Visborg). Inventarier ledningskontoret

Serviceförvaltning

23 350

IT som tjänst. Merit. Reinvestering IT. Kök förprojektering. Logistik. Maskiner och inventarier: 3 mnkr

Lövsta lantbrukscentrum

1 500

Räddningstjänsten

2 500

BYGGNADSNÄMNDEN

400

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

250

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

850

Belysning Almedalsbiblioteket. Distr.bibl. RFID. Utrustning.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

12 000

FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN

17 500

Musiklokaler och utrustning. Övrig utrustning

SOCIALNÄMNDEN

16 200

12,2 mnkr avs: Ny-ombyggnad Hemse vårdcentrum. Projektledning SÄBO Utrustning Klostergården Roma.
1 mnkr avs. IT och 3 mnkr avs. Utrustning

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

23 000

TEKNISKA NÄMNDEN

163 250

Skattefinansierad verksamhet
(Inklusive pågående byggnation 26,7 mnkr)

85 150

Affärsdrivande verksamhet

78 100

Summa

272 150

Driftbudget

Förutsättningarna för budget och strategisk plan har förändrats väsentligt genom lågkonjunktur och därmed försämrad skatteunderlagsutveckling. I förhållande till gällande plan beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag minska med 172 mnkr 2010. Prognosen för Årets resultat 2010 visar ett underskott på 150 mnkr (att jämföra med plankalkylen: överskott på 12 mnkr). Enligt den första delårsrapporten kommer resultatet 2009 att visa underskott.

Det har av kommunstyrelsen antecknats att ramarna för 2010 reviderats för engångsanslag, flerårseffekter och resursfördelningsmodell. Det sammanlagda beloppet uppgår till drygt 55,4 mnkr netto och då är de av kommunfullmäktige beslutade besparingsbetingen på sammanlagt ca 67 mnkr inräknade liksom serviceförvaltningens beting 2010, på 20 mnkr, och den generella besparingen genom nytt ärendehanterings­system (projektet ÄDIT) 3,8 mnkr.
För beräkning av ramarna för barn- och utbildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden tillämpas en resursfördelningsmodell.


Effekt på ramen
Ökning - Minskning +

Personalkostnadsreserv – Kompensation personalkostnader

Löneantagande 1,5 % (i stället för 3,5 % i plan)

74,5 mnkr

Utebliven kompensation för ökade personalkostnader utöver 1 %

12,5 mnkr

Utebliven fördelning av personalkostnadsreserv 2009

30,5 mnkr

Kompensation prisökningar

Begränsning av kompensation för prisökningar och externa avtal

9,6 mnkr

Organisationsförändringar – ekonomiska effekter

Översyn av vissa gemensamma verksamheter – processer
(missbruksvårdkedja, familjecentraler, hemsjukvård)

5 mnkr

Införande av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

6 mnkr

Samhällsbyggarförvaltning: Ny organisation

6 mnkr

Kultur- och fritidsverksamhet. Utredning organisation och verksamhet

1 mnkr

Finansförvaltning

Höjning av borgensavgiften GotlandsHem m.fl.

1 mnkr

Lägre räntekostnader kommunens lån

3,1 mnkr

Kommunstyrelsen: Ramförändringar

Politikerorganisationen: Kommunfullmäktiges sammanträden

0,3 mnkr

Ledningskontoret: Näringslivsanslaget minskas med 10 %

2,6 mnkr

Ledningskontoret ÄDIT; minskade driftkostnader W3D3

1,3 mnkr

Lövsta (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd): Allmän ramminskning

0,6 mnkr

Tekniska nämnden: Ramförändringar

Kollektivtrafiken – utredning

PU (periodiskt underhåll) ytterligare sänkning av anslag

10 mnkr

Parkeringsavgifter

5 mnkr

Barn- och utbildningsnämnden: Ramförändringar

Tillskott i enlighet med resursfördelningsmodell

- 13,5 mnkr

Effekter försenad skolskjutsupphandling

8 mnkr

Kultur- och fritidsnämnden: Ramförändringar

Kultur- och fritidsnämnden: Minskade anslag för bidrag

2,5 mnkr

Socialnämnden: Ramförändringar

Anslag för arbetsmarknadsåtgärder

- 1 mnkr

Ökade kostnader äldreomsorg Burgsvik, Roma, Slite

- 19 mnkr

Allmän ramminskning

4 mnkr

Uppdrag som Kommunstyrelsen har beslutat om

· Tekniska nämnden får i uppdrag att inleda förhandlingar med Sällskapet DBW om ändring av villkoren för bidrag till skötseln av DBW:s trädgård.

· Tekniska nämnden får i uppdrag att uppta förhandlingar med Vasallen AB om förlängd hyrestid för förvaltningslokalerna på Visborg (nu 15 år) i syfte att minska den årliga kostnaden för hyra.

· Räddningstjänsten ska fortsätta arbetet med rekrytering av deltidsbrandmän till Slite och Hemse.

· Ledningskontoret får i uppdrag att till budgetavstämningen utarbeta eventuellt erforderliga ändringar i bestämmelserna om partistöd med anledning av förslaget om att stödet ska utgå med oförändrat belopp 2010.

· Ledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna att av besökare till Gotland införa en avgift (liknande den som finns i vissa andra länder) för att bl.a. täcka en del av kostnaderna för turismen.

· För att kunna avyttra fastigheter får ledningskontoret i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, utreda möjlig­heterna att flytta verksamhet, t.ex. Kulturskolan, till andra lokaler, eller sammanlägga verksamheter till gemensam lokal.

· Regiondirektören får i uppdrag att underrätta sig om hur arbetet med pensionsavgångar och personalrörlighet lagts upp hos förvaltningarna.

(Se även Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 152, om vissa utredningsuppdrag givna under budgetberedningen)

Anföranden:
Anföranden hölls av Eva Nypelius (C), Inger Harlevi (M), Björn Jansson (S), Lena Celion (M), Brittis Benzler (V), Stefan Nypelius (C), Åke Svensson (S) , Gustaf Hoffstedt (M) och Lilian Virgin (S)

Yrkande:
Matias Lundström (MP) yrkade att uppdrag skulle ges till serviceförvalt­ningens IT-enhet för att se om det finns förutsättningar att minska kostnaderna för licenser och support, genom att till exempel börja använda s.k. öppen källkod (Open Source).

Proposition
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag till strategisk plan och budget och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. Ordföranden ställde därefter proposition på Matias Lundströms tilläggsyrkande och förklarade sig anse att även detta förslag vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut

· Investeringar 2010 upptas med 272 150 tkr. Av dessa avser 78 100 tkr ej skattefinansierade investeringar.

· Den föreslagna planeringsramen för beräkning av 2010 års budget fastställs.

Det innebär bl.a. revidering av löne- och priskompensationen med drygt 127 mnkr och nya besparingar på drygt 43 mnkr, samt resurstillskott på 32,5 mnkr, vartill kommer ramjusteringar till följd av införande av borgensavgift (1 mnkr), uppskjuten skolbussupphandling (8 mnkr) och lägre räntekost­nader (3,1 mnkr).

Personalkostnadsreserv . Under finansförvaltningen upptas 26 mnkr avseende personalkostnadsökningar för senare fördelning till nämnderna.

Prisökningar : Nämnderna kompenseras för höjning av internhyror och interna priser med sammanlagt 10 mnkr: (Internhyror 6 mnkr och serviceförvalt­ningens tjänster 4 mnkr). Barn- och utbildnings­nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, kommun­styrelsen (ledningskontoret) och social- och omsorgs­nämnden kompenseras för prisökningar i externa avtal med sammanlagt 14,4 mnkr.

· Årets resultat beräknas till 0 mnkr.

Övrigt

· Partistöd. Partistödet 2010 ska utgå med samma belopp som under 2009 och kommunstyrelsen får i uppdrag att, om så erfordras framlägga förslag om ändringar av regelverket.

· Budgetrevidering: Ingen ytterligare kompensation för ökade lönekostnader 2009 genomförs, vilket innebär en utebliven kompensation till nämnderna med 10 mnkr.

· Uppdrag ges till kommunstyrelsen (Serviceförvaltningens IT-enhet) för att se om det finns förutsättningar att minska kostnaderna för licenser och support, genom att t.ex. börja använda s.k. öppen källkod (Open Source).