§ 81 Användning av vinstmedel

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44139
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 81
Användning av vinstmedel

KS2009/227-4

- Kommunfullmäktige 2008-09-15, § 98
- Ledningskontoret 2009-05-10
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 156

Föreningshuset Borgens likvidation medförde att kommunen erhöll en utdelning med 8,4 miljoner kronor på det insatta kapitalet. Dessa medel har kommunfull­mäktige tidigare – i enlighet med en lagd motion av Björn Jansson (S) – beslutat att reservera ”för att användas som grundplåt till kulturella ändamål”
(2008-09-15, § 98) .

Ledningskontoret har nu föreslagit att beslutet ska upphävas ”med hänsyn till det utomordentligt svåra ekonomiska läget”. Det har föreslagit att vinstmedlen ska användas för att lösa långsiktiga lån, vilket skulle vara ett bättre placerings­alternativ.

Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.

Yrkande:

Björn Jansson (S) yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Björn Janssons yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Björn Janssons yrkande. 36 ledamöter röstade ja. 35 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således bifallit kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

· Beslutet, att vinsten från försäljningen av Föreningshuset Borgen ska reserveras för att användas för kulturella ändamål, upphävs.

· Vinsten från försäljningen av Föreningshuset Borgen ska användas för att lösa långfristiga lån.

Register