§ 82 Detaljplan för kvarteret Kolgården m.fl, del av Visby Artilleriet 1:38. Antagande

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44138
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 82
Detaljplan för kvarteret Kolgården m.fl, del av Visby Artilleriet 1:38. Antagande

- Byggnadsnämnden 2009-02-11, § 2
- Ledningskontoret 2009-02-20
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 157

Byggnadsnämnden har föreslagit att detaljplan för kvarteret Kolgården m.fl, del av Visby Artilleriet 1:38, ska antas av kommunfullmäktige. Detaljplanen syftar till att området ska kunna användas för bostadsbyggande. En fördjupad översiktsplan antagen av kommunfullmäktige, 1996-02-12, § 3 , anger att markanvändningen ska vara allmänt ändamål exempelvis kriminalvård. Detta har sedan lång tid inte varit aktuellt och marken är tillgänglig för annan användning.

Planområdet som är beläget på f.d. A7-området vetter mot Allégatan och norr om Artillerigatan. Inom området på drygt 7 ha kan det tillskapas ca 150 bostäder där ”särskild omsorg ska läggas på energieffektivitet och uthållig energiförsörjning”. Minst två av de befintliga byggnaderna föreslås bli kvar, gamla tygverkstaden –speciellt utpekad som kulturhistoriskt värdefull – och f.d. militärsjukhuset. Planen förutsätter att de äldre träden behålls och nya planteras för en riklig vegetation i planområdet. Likaså att nuvarande allé vid Artillerigatan kompletteras med nya parklindar ända fram till Allégatan. En antikvarisk utgrävning omfattande 2 900 kvm på områdets nordöstra del rekommenderas av länsmuseet. De kommunala kostnaderna beräknas uppgå till 4 675 000 kronor och balanseras mot anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt försäljning av mark. Innan bygglov ges ska undersökning av förekomsten av högradon utföras inom byggrätterna.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.

Kommunstyrelsen har föreslagit att byggnadsnämndens förslag ska antas av kommunfullmäktige.

Anförande:
Anförande hölls av Lars Thomsson (C) .

Kommunfullmäktiges beslut

· Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för Visby kv. Kolgården m.fl. antas.

Register