§ 83 Exploateringsavtal kvarteret Kolgården m.fl, del av Visby Artilleriet 1:38. Tilläggsanslag

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44137
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 83
Exploateringsavtal kvarteret Kolgården m.fl, del av Visby Artilleriet 1:38. Tilläggsanslag

KS2009/199-25

- Tekniska nämnden 2009-04-29, § 121
- Ledningskontoret 2009-05-05
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 158

Tekniska nämnden har i samband med antagande av detaljplan för kvarteret Kolgården m.fl, del av Visby Artilleriet 1:38 (på f.d. A7 området), tecknat markanvisningsavtal med PEAB. De föreslår nu att upprättat exploateringsavtal godkänns med företaget. De vill även att tilläggsanslag medges med 1 miljon kronor för anläggande av vatten-, spill- och dagvattenledningar till samtliga nybildade fastigheter. Dessa uppkomna kostnader kommer att finansieras med anläggningsavgifter.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.

Kommunstyrelsen har föreslagit att upprättat avtal godkänns och att tilläggsanslag beviljas.

Kommunfullmäktiges beslut

· Upprättat förslag till avtal med PEAB Bostad AB om exploatering av kv. Kolgården m.fl, del av Visby Artilleriet 1:38, godkänns.

· Tekniska nämnden beviljas 1 miljon kronor i tilläggsanslag för utbyggnad av vatten och avlopp inom exploateringsområdet. Medel anvisas genom intäkter från avgifter.

Register