§ 84 Detaljplan Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. Antagande

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44136
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 84
Detaljplan Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. Antagande

- Byggnadsnämnden 2009-03-11, § 32
- Ledningskontoret 2009-05-05
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 159

För antagande av kommunfullmäktige har byggnadsnämnden överlämnat förslag till detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79. Syftet med detaljplanen har angetts till möjliggörande av byggande av villor (ca 32 st.) samt att reglera befintlig bebyg­gelse i området. Området som på södersidan gränsar till Vibble via Kneippby­gatan och avgränsas av vägen till Högklint (Kneippbyn ) i norr och väster samt av länsväg 140 i öster är drygt 10 ha stort. Inom området är bl.a. Gotlandsmusikens lokaler och ett museum beläget. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats då betydande miljöpåverkan kunde befaras främst vad gäller rödlistade arter. Efter att tre tomter vid samråd har undantagits för ”naturmark” har bedömningen blivit att påtaglig miljöpåverkan inte längre kvarstår. Exempelvis hylsnejlika tros ha goda möjligheter att leva kvar. I övrigt utformas planen så att riktlinjerna för vägtrafikbuller klaras och att halten av radon kontrolleras.

Ledningskontoret har gjort bedömningen att planbeskrivningen bör kompletteras med tydligare skrivningar om energiförsörjning och radon. Förslag på detta har lämnats. Kontoret har konstaterat att det i den översiktliga planeringen finns stöd för en exploatering av området med bostäder. Det är dock angeläget att en detaljutformning görs på så sätt att lokaler med rödlistade arter skyddas.

Kommunstyrelsen har i sitt förslag tillstyrkt ledningskontorets tilläggsskrivning.

Anförande:

Anförande hölls av Lars Thomsson (C) och Matias Lundström (MP) .

Kommunfullmäktiges beslut

· Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. antas med följande tillägg i planbeskrivningen:

Energiförsörjning

Den planerade bebyggelsen bör utformas så att energiförbrukningen blir så låg som möjligt. Bebyggelsen bör lokaliseras så att miljövänliga uppvärmnings­alternativ som t.ex. solvärme möjliggörs.

Radon

För att fastställa vilka byggnadstekniska åtgärder som krävs för att undvika förhöjda radonhalter i nybyggnationen måste en markradonundersökning göras inom planområdets byggrätter.

Register