§ 85 Exploateringsavtal Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. Tilläggsanslag

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44135
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 85
Exploateringsavtal Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. Tilläggsanslag

KS2009/197-25

- Tekniska nämnden 2009-04-29, § 97
- Ledningskontoret 2009-05-05
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 160

Tekniska nämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal för Västerhejde Vibble 1:78 m.fl. beläget norr om Vibble samhälle. Kommunen som har åtagit sig att anlägga vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt pumpstation har begärt 4 miljoner kronor i tilläggsanslag. Denna kostnad ska finansieras med anläggningsavgifter för området.

Ledningskontoret som inte har något att erinra mot tekniska nämnden s förslag, har föreslagit att exploateringsavtalet godkänns och att tilläggsanslag beviljas.

Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

· Upprättade förslag till avtal med dels Byggnadsaktiebolaget Jan Eriksson, dels Jan Janthe om exploatering av Västerhejde Vibble 1:79 m.fl. godkänns.

· Tekniska nämnden beviljas 4 miljoner kronor i tilläggsanslag för utbyggnad av vatten och avlopp samt pumpstation inom området. Medel anvisas genom intäkter från avgifter.

Register