§ 86 Markanvisningsavtal för kvarteret Visby Stenhuggaren

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44134
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 86
Markanvisningsavtal för kvarteret Visby Stenhuggaren

KS2009/104-26

- Tekniska nämnden 2009-02-25, § 47
- Ledningskontoret 2009-03-12
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, 161
Tekniska nämnden har föreslagit att markanvisningsavtal med Gotlands konsu­mentförening upprättas för fastigheterna Stenhuggaren 7-11 och Artilleriet 1:6l i Visby. I detta är kommunen beredd att sälja fem tomter i kv. Stenhuggaren samt viss mark i kv. Artilleriet totalt ca 38 000 kvadratmeter för 12,25 miljoner kronor. Kommunen och föreningen föreslås dela på kostnaden för byggande av behövlig cirkulationsplats vid Follingboväg. Denna har beräknats till ca 7 miljoner kronor. Övriga kostnader har beräknats till 6 miljoner kronor. En ny detaljplan har påbörjats av stadsarkitektkontoret för utbyggnad av cirkulationsplats samt förändringar av gatunät inom kvarteret.

Ledningskontoret har i sitt utlåtande tillstyrkt tekniska nämnden s förslag till markanvisningsavtal och delegation. Kontoret påpekar att i en senare framlagd kalkyl över kostnaderna för cirkulationsplats m.m. uppgår dessa till 8 miljoner kronor. Kontoret har även inhämtat stadsarkitektkontorets syn på föreslagna trafiklösningar där de gör bedömningen att samhällsnyttan motiverar de kommunala kostnaderna.

Kommunstyrelsen har föreslagit att markanvisningsavtalet ska godkännas och att försäljningen av fastigheter inom kvarteret Stenhuggaren delegeras till kommunstyrelsen.

Jäv:

Jäv anmäldes av Leif Dahlby (S) .

Kommunfullmäktiges beslut

· Det upprättade förslaget till markanvisningsavtal för fastigheterna Visby Stenhuggaren 7-11 och Visby Artilleriet 1:6 godkänns.

· Till kommunstyrelsen delegeras beslutanderätten i ärenden om försäljning av fastigheter inom kv. Stenhuggaren.

Register