§ 87 Nämnd för gymnasieutbildning och vuxenutbildning

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44133
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 87
Nämnd för gymnasieutbildning och vuxenutbildning

KS2007/381-65

- (Kommunfullmäktige 2008-11-24, § 142 och kommunstyrelsen 2008-10-23, § 221)
- Ledningskontoret 2009-03-31
- Centrala samverkanskommittén 2009-04-22, § 21
- Kommunstyrelsen 2009-04-23, § 129

Kommunfullmäktige har tidigare givit i uppdrag utarbeta förslag till ny nämnd för gymnasie- och vuxenutbildning där den kommunala gymnasieskolan, Komvux, Gotlands folkhögskola och Lövsta landsbygdscentrum ska ingå.

Ledningskontoret har upprättat förslag till reglemente, ekonomi, personalfrågor och samarbetsformer mellan grundskola och gymnasieskola. Ärendet har varit ute på remissomgång. Styrgrupp för arbetet har utgjorts av kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordföranden i Folkhögskolestyrelsen. Projektledare har varit Lennart Blom, förvaltningschef för Lövsta landsbygdscentrum.

Centrala samverkanskommittén har samverkat i ärendet.

Kommunstyrelsen har föreslagit att en ny nämnd inrättas fr.o.m. 1 januari 2010. Nämnden ska innehålla 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att föreslå reglemente för den nya nämnden samt att ändra reglementena för barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Styrelsen för Gotlands folkhögskola läggs ner för att ingå i den nya nämnden.

Anföranden:

Anföranden hölls av Lena Celion (M) och Amy Öberg (FP) .

Kommunfullmäktiges beslut

· En ny nämnd, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med nio ledamöter och nio ersättare, inrättas fr.o.m. 1 januari 2010 för förvaltning av gymnasie­skolan, kommunal vuxenutbildning, Gotlands folkhögskola och Lövsta landsbygdscentrum. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för gymnasie- och vuxen­utbildningsförvaltningen.

· Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta förslag till reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och ändring av reglementena för barn- och utbildnings­nämnden och kommunstyrelsen att antas att gälla fr.o.m. 1 januari 2010.

· Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utgöra styrelse för Gotlands folkhögskola och det nu gällande reglementet för Gotlands folkhögskola upphör att gälla 1 januari 2010. Uppdragen som ledamot och ersättare i Styrelsen för Gotlands folkhögskola återkallas fr.o.m. 1 januari 2010.

· Kommunstyrelsen får i uppdrag att framlägga förslag till budget för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2010.

Register