§ 88 Kulturpolitiskt program

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44132
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 88
Kulturpolitiskt program

KS2008/0396-70

- Kultur- och fritidsnämnden 2008-08-26, § 80
- Ledningskontoret 2008-12-16
- Arbetsutskottet 2009-03-10, § 64
- Kommunstyrelsen 2009-04-23, 121

Kultur- och fritidsnämnden har lagt fram förslag till kulturpolitiskt program för att antas av kommunfullmäktige. Programmet avser att ersätta gällande som är från 1989.

Ledningskontoret har tillstyrkt det kulturpolitiska programmet. Kontoret har påpekat att programmet kräver ett ökat samarbete mellan nämnder, föreningar och näringsliv för att förverkligas. De har bl.a. även ansett att begreppet mångfald har behövt ett förtydligande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter givit ledningskontoret i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden bearbeta programförslaget i enlighet med vad som framkom under arbetsutskottets överläggning. Kommunstyrelsen har nu lagt fram förslag till fritidspolitiskt program med nedan föreslagna förändringar:

att de tre sista styckena i avsnittet ”Kommunens roll och uppdrag” skulle utgå; d.v.s. ”Huvudmannaskapet innebär att …i en ömsesidig dialog” och att punkten Aktiv fritid under avsnittet Kulturutbildning och –utövning skulle ha följande lydelse:

Gotlands kommun ska stödja människors möjlighet till eget skapande och deltagande i olika former av kulturaktiviteter. Gotlands kommun ska stödja och initiera samverkan mellan kulturutövare och kulturutbildningar samt mellan kulturutövare och såväl åretruntboende som besöksnäring, t.ex. i form av skapande turism.”

Kommunstyrelsen godkände följande lydelse av punkten Kompetens under avsnittet Kultur som yrke och näring – den kreativa sektorn:

Gotlands kommun ska bidra till uppbyggandet av en god kulturkompetens och därigenom skapa en jordmån för att ta emot och stimulera projekt även av det mest oväntade slag. På Gotland är det möjligt att tänka fritt!” (i stället för ”ska bygga upp”)

Anföranden:

Anföranden hölls av Inger Harlevi (M) , Majvor Östergren (S), Bodil Rosengren (V) , Margareta Persson (M) och Stefan Nypelius (C) .

Yrkande:

Torgny Lihnell (MP) yrkade, med instämmande av Inger Harlevi (M) , på ett ändringsförslag innebärande att mening stryks lydande ”På Gotland är det möjligt att tänka fritt.” Denna mening återfinns i förslaget vid punkten Kompetens under avsnittet Kultur som yrke och näring – den kreativa sektorn.

Proposition

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkande av Torgny Lihnell och förklarade sig anse att kommun­styrelsens förslag med ändringsyrkande hade vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut

· Med de av kommunstyrelsen föreslagna förändringarna, samt ovan föreslaget ändringsyrkande antas det reviderade förslaget till kulturpolitiskt program.

Register