§ 89 Fritidspolitiskt program

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44131
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 89
Fritidspolitiskt program

KS2008/0081-71

- Kultur- och fritidsnämnden 2008-01-23, § 8
- Ledningskontoret 2009-02-27
- Arbetsutskottet 2003-03-10, § 65
- Reviderat programförslag mars 2009
- Kommunstyrelsen 2009-04-23, § 122

Kultur- och fritidsnämnden har lagt fram förslag till fritidspolitiskt program för antagande av kommunfullmäktige. Förslaget har varit föremål för en remiss­omgång. Då gjordes en del ändringar. Programmet ska till sin utformning bidra till att målen i Vision 2025 uppfylls. Nämnden har påpekat att programmet beskriver att alla nämnder tar hänsyn till allmänhetens intressen.

Ledningskontoret har i sitt utlåtande kommenterat programmet och satt in det i ett större resonemang såväl regionalt, hälsopolitiskt som ur jämställdhetsperspektiv. Kontoret har påpekat att för programmets förverkligande krävs att samarbete mellan flera nämnder, föreningar och näringsliv både initieras och utökas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog att ledningskontoret i samarbete med kultur- och fritidsnämnden skulle bearbeta programförslaget i enlighet med vad som framkom under arbetsutskottets överläggning. Kommunstyrelsen har nu lagt fram ett sådant bearbetat förslag:

att Framgångsfaktorerna under kapitel 2. Folkhälsa skulle kompletteras med följande text (som en femte punkt):

Kommunen ska verka för att människor med särskilda behov ges möjlighet till en aktiv fritid.”

och att avsnittet Vision kapitel 6. Lokaler och anläggningar skulle ha följande lydelse:

Kommunen samverkar med föreningslivet och andra externa parter kring huvudmannaskap och alternativa driftformer av vissa kommunala fritidsanlägg­ningar. En arena för idrott, bad, kultur- och eventverksamhet byggs i Visby. I centralorterna Slite, Visby och Hemse kompletteras utbudet av anläggningar för att skapa välutrustade idrottscenter men också på andra orter fyller idrotts­anläggningar en viktig roll för motionären, föreningsliv och skolelever. Samlingslokalerna är naturliga mötesplatser och de är utrustade med modern teknik för databaserad tävlingsverksamhet och/eller för att kunna se direktsända idrotts- och kulturella evenemang från hela världen ”.

Anföranden:

Anföranden hölls av Inger Harlevi (M) , Åke Kahlbom (C), Jennie Andersson (V) och Stefan Nypelius (C)

Kommunfullmäktiges beslut

· Med av de föreslagna förändringarna antas det reviderade förslaget till fritidspolitiskt program.

Register