§ 90 Överenskommelse om klinisk prövning av läkemedel

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44130
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 90
Överenskommelse om klinisk prövning av läkemedel

KS2009/39-90

- Sveriges Kommuner och Landsting 2008-12-12 beslut nr 12
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2009-04-20, § 317
- Ledningskontoret 2009-04-22
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 168

Sveriges kommuner och landstings styrelse har träffat en nationell överenskom­melse med Läkemedelsindustriföreningen (LIF) om klinisk prövning av läke­medel. SKL rekommenderar sina medlemmar att anta överenskommelsen som gäller från den 1 mars 2009 till och med den 28 februari 2011 med en klausul om förlängning med 2 år i taget.

Överenskommelsen ersätter tidigare avtal från 1998 och bygger på en mera affärsmässig relation. Förutom kliniska prövningar regleras även uppföljningar av redan godkända läkemedel, s.k. interventionsstudier. I avtalet regleras de kliniska prövningar/icke-interventionsstudier som A: Initieras av läkemedelsföretag och där företaget är sponsor. B: Initieras och helt genomförs av sjukvårdshuvud­mannen med stöd från läkemedelsföretag.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att den träffade överenskommelsen antas.

Ledningskontoret har instämt i hälso- och sjukvårdsnämndens uppfattning och föreslagit att överenskommelsen ska antas och tillämpas. Kontoret påpekar att avtalet omfattas av regler som antagits av kommunen (2004-12-13). Dessa återfinns i ”Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och medarbetare i den offentliga hälsosjukvården” träffat mellan SKL och LIF.

Kommunstyrelsen har föreslagit att avtalet ska antas.

Kommunfullmäktiges beslut

· Gotlands kommun antar och ska tillämpa avtalet mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen, LIF, om kliniska prövningar/icke-interventionsstudier av läkemedel.

Register