§ 91 Motion. Förstärkt organisation för flyktingmottagande och integration

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44129
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 91
Motion. Förstärkt organisation för flyktingmottagande och integration

KS2008/0301-13

- Motion 2008-06-18
- Socialnämnden 2008-10-29, § 116
- Ledningskontoret 2009-03-20
- Kommunstyrelsen 2009-04-23, § 117

Sven Bosarfve m.fl. (FP) har i en motion hemställt om att kommunen ska verka för att fler flyktingar ska bosätta sig på Gotland. För att möjliggöra detta föreslås bl.a. att information om kommunernas verksamhet ska spridas genom Migrations­verkets försorg. Det föreslås även att kommunen ska ta initiativ till samverkan mellan berörda myndigheter på Gotland för att klargöra ansvarsfördelningen i integrationsfrågor.

Socialnämnden har tillstyrkt ”motionen såtillvida att socialnämnden genomför planerade insatser för att utveckla organisationen och introduktionsinsatser för flyktingar och nyanlända invandrare”. Nämnden har redogjort för det kommunala mottagandet och främst det s.k. sekundära flyttandet som för kommunens del blivit den huvudsakliga och som man inte får samma ersättning för. De har även redogjort för lokalt träffade överenskommelser mellan kommunen Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen på Gotland.

Ledningskontoret har i sitt utlåtande delat socialnämndens bedömning och har föreslagit att förslaget tillstyrks.

Kommunstyrelsen har följt ledningskontorets förslag.

Anföranden:

Anföranden hölls av Sven Bosarfve (FP) och Gustaf Hoffstedt (M) .

Kommunfullmäktiges beslut

· Motionen bifalls på så sätt att socialnämnden ska genomföra planerade insatser för att utveckla organisationen och introduktionsinsatser för flyktingar och nyanlända invandrare.

Register