§ 92 Motion. Uteservering året runt

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44128
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 92
Motion. Uteservering året runt

KS2008/597-30

- Motion 2008-12-15
- Tekniska nämnden 2009-03-25, § 81
- Ledningskontoret 2009-04-22
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 169

Inger Harlevi m.fl. (M) har i motion yrkat att uteserveringar ska tillåtas året runt och att nuvarande taxa (från vecka 17 till vecka 39) ska gälla för kalenderår.

Tekniska nämnden har i sitt yttrande påpekat att säsongen har förlängts från vecka 17 till vecka 44 (tidigare v. 17-39). Dessutom är avgiften utanför säsongen hälften av befintlig taxa. Med detta har motionen föreslagits vara besvarad.

Ledningskontoret har i sitt utlåtande föreslagit att tekniska nämnden s yttrande tillräckligt tillmötesgår motionärernas förslag.

Kommunstyrelsen har genom ett särskilt yttrande föreslagit att motionen ska anses besvarad:

I februari beslöt kommunfullmäktige ändringar i den s.k. torghandelstaxan (taxan för upplåtelse av offentlig plats). Ändringarna gäller fr.o.m. 1 april och innebär bl.a. - som framgår av tekniska nämndens yttrande - att man för oförändrad avgift får ha uteserveringen öppen under längre tid – t.o.m. vecka 44 (sista veckan i oktober) i stället för vecka 39 (slutet av september). Avgiften för övrig tid halverades (från 32 till 16 kr per kvm). Den avgiften uttas per vecka och erläggs alltså av den som under vinterhalvåret vill ta en mindre yta i anspråk för uteservering. Med hänvisning till att uteservering är möjlig året runt anser kommunstyrelsen att erfarenheterna av den nyligen vidtagna ändringen av taxan ska inväntas.

Anförande:

Anförande hölls av Håkan Onsjö (M) .

Kommunfullmäktiges beslut

· Motionen anses besvarad med kommunstyrelsens yttrande.

Register