§ 93 Motion. Inhägnad och säkerhet vid vindkraftverk

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44127
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 93
Motion. Inhägnad och säkerhet vid vindkraftverk

KS2008/536-22

- Motion 2008-11-24
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-01-28, § 2
- Byggnadsnämnden 2009-03-11, § 42
- Ledningskontoret 2009-03-20
- Kommunstyrelsen 2009-04-23, § 118

Bror Lindahl (FP) har i en motion hemställt om vindkraftverken ska inhägnas och att inhägnande ska vara ett krav vid tillståndsgivningen. Bakgrunden är ett antal tillbud, där allvarliga olyckor kunde ha inträffat.

Byggnadsnämnden har föreslagit att motionen ska avslås. De anser dock att det finns anledning att följa utvecklingen och beakta de rekommendationer som lämnas av centrala myndigheter. Nämnden har som underlag till sin motivering gjort en gedigen genomgång av inträffade olyckor. De konstaterar att inte heller Boverket förordar en inhägning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i sitt beslutsförslag avstyrkt motionen. De har gjort bedömningen att utifrån rapporterade olyckor finns det inte något behov av att inhägna eventuell riskzon. Allmänhetens möjligheter att besöka vindkrafts­områden med stöd av allemansrätten får anses väga tyngre.

Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avslås. De har hänvisat till yttranden från miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden med motiveringen att dagens statistik och erfarenheter inte visar på tillräckliga motiv för föreslagen inhägnad.

Kommunstyrelsen har föreslagit avslag på motionen.

Anföranden:

Anföranden hölls av Bror Lindahl (FP), Therese Mangard (V), Pär Stenegärd (C) och Anders R. Johansson (V).

Kommunfullmäktiges beslut

·      Motion avslås.

Register