§ 94 Medborgarförslag. Minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44126
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 94
Medborgarförslag. Minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige

KS2008/478-04

- Medborgarförslag 2008-10-27
- Ledningskontoret 2009-04-17
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 141

I ett medborgarförslag har Håkan Olsson föreslagit att kommunfullmäktige ska minska antalet ledamöter till 61, det minsta antalet som erfordras enligt kommunallagen. Han har motiverat detta med att skolan och vården skulle spara pengar.

Ledningskontoret har i sitt förslag till svar redogjort för kommunallagens bestämmelser och de eventuella besparingar som ett sådant förslag skulle medföra. Förslaget är möjligt att genomföra och bör i sådana fall hanteras i kommunens budget- och planeringsprocess. Kontoret har ansett att medborgarförslaget anses besvarat med sitt svar.

Kommunstyrelsen har i sitt beredningsförslag till kommunfullmäktige ansett medborgarförslaget vara besvarat med ledningskontorets utlåtande.

Anföranden:

Anföranden hölls av Gustaf Hoffstedt (M) , Therese Mangard (V) , Janica Sörestedt (S) , Eva Nypelius (C) , Anders R. Johansson (V) och Jenny Guteäng (M) .

Kommunfullmäktiges beslut

· Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

Register