§ 95 Medborgarförslag. Öka antalet kommunfullmäktige

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44125
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 95
Medborgarförslag. Öka antalet kommunfullmäktige

KS2009/135-10

- Medborgarförslag 2009-03-23
- Ledningskontoret 2009-04-17
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 137

Hans Svensson har i ett medborgarförslag föreslagit att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska öka. Som motivering har angetts att medborgarin­flytandet säkras i den kommunala verksamheten och att ”den demokratiska beslutandeprocessen stimuleras” och förstärks (se även föregående medborgarförslag, § 94).

Ledningskontoret har i sitt förslag till svar redogjort för kommunallagens bestämmelser och de eventuella besparingar som ett sådant förslag skulle medföra. Förslaget är möjligt att genomföra och bör i sådana fall hanteras i kommunens budget- och planeringsprocess. Kontoret har ansett att medborgarförslaget b anses besvarat med sitt svar.

Kommunstyrelsen har i sitt beredningsförslag till kommunfullmäktige ansett medborgarförslaget vara besvarat med ledningskontorets utlåtande.

Kommunfullmäktiges beslut

· Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

Register