§ 96 Medborgarförslag. Varning vid felaktig användning av skattemedel

Utskrivet från: http://www.gotland.se/44124
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2009-06-15

KF § 96
Medborgarförslag. Varning vid felaktig användning av skattemedel

KS2008/387-10

- Medborgarförslag 2008-09-13
- Ledningskontoret 2009-04-22
- Kommunstyrelsen 2009-05-28, § 170

 I ett medborgarförslag har Sten Söderström föreslagit att nämnder som felaktigt använder skattemedel ska varnas av kommunfullmäktige.

Ledningskontoret har i sitt utlåtande redogjort för den ansvarsfördelning som följer av kommunallagen och som kommunen har att följa. Till sitt förfogande har kommunfullmäktiges förtroendevalda revisorer, som efter eget avgörande granskar att nämndernas verksamheter sköts på ett ändamålsenligt sätt. De förtroendevalda revisorerna har i sin tur hjälp av konsulter från revisionsfirmor. Med sitt utlåtande har kontoret föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

Kommunstyrelsen har föreslagit att medborgarförslaget ska avslås.

Kommunfullmäktiges beslut

·      Medborgarförslaget avslås.

Register